For more information about the various scores and how this benchmark works please look at the original page: Ayumi's LLM Role Play & ERP Ranking - https://rentry.co/ayumi_erp_rating. If you find the benchmark data useful and want to contribute: You can donate via Ko-fi - https://ko-fi.com/weicon

Not satisfied with this benchmark? Checkout this site with community driven ratings and reviews of LLMs: BestERP - https://besterp.ai/

Response Time Rank ERP3 Response Link Size Q ALC-IQ3 IQ3 Entropy ERP3 Score ERP3 Variety
2024-04-19 20:52:47 251 / 1057 Meta Llama 3 Instruct 70B 70B Q4_K_M 92.27 4.54 33.23 275
2024-04-19 18:56:37 729 / 1057 Meta Llama 3 70B 70B Q4_K_M 76.99 28.95 32.23 206
2024-04-19 17:59:15 579 / 1057 Meta Llama 3 Instruct 8B 8B Q5_K_M 81.40 16.16 31.72 258
2024-04-19 17:11:06 885 / 1057 Meta Llama 3 8B 8B Q4_5_M 66.97 36.45 29.93 223
2024-04-19 16:19:10 555 / 1057 Meta Llama 3 Instruct 8B 8B Q8_0 83.09 15.01 33.17 239
2024-04-19 14:42:55 857 / 1057 Meta Llama 3 8B 8B Q8_0 66.52 36.80 28.33 263
2024-04-19 13:37:49 564 / 1057 Meta Llama 3 Instruct 8B 8B Q6_K 82.67 15.29 32.29 246
2024-04-19 12:47:25 867 / 1057 Meta Llama 3 8B 8B Q6_K 66.76 36.65 30.53 235
2024-04-07 16:52:08 24 / 1057 NurseButtercup 4x7B 4x7B Q4_K_M 93.11 2.90 32.46 424
2024-04-07 16:24:56 121 / 1057 Fimbulvetr V2 i1 11B 11B IQ4_XS 87.02 6.59 33.47 392
2024-04-07 16:03:20 433 / 1057 Lynn Alpha 7B 7B Q6_K 79.58 20.59 29.52 365
2024-04-07 15:07:58 920 / 1057 Hercules 4.0 Yi i1 34B 34B IQ4_XS 69.35 34.08 25.40 174
2024-04-07 14:23:17 165 / 1057 Mega Destroyer 8x7B 8x7B IQ4_XS 93.01 1.66 32.33 313
2024-04-07 12:52:34 835 / 1057 Opus V1.2 iMatrix 70B 70B Q4_K_M 71.06 32.37 28.66 230
2024-04-07 11:54:52 976 / 1057 Opus V1 34B 34B Q4_K_M 56.19 19.49 24.70 183
2024-04-07 11:35:57 725 / 1057 Opus V1.2 iMatrix 7B 7B IQ4_XS 83.60 16.20 26.75 196
2024-04-07 11:07:03 504 / 1057 Brunhilde V3 13B 13B IQ4_XS 76.27 19.98 32.27 346
2024-04-07 10:39:34 978 / 1057 Fireplace 13B 13B IQ4_XS 57.21 36.20 21.56 196
2024-04-07 10:20:49 877 / 1057 HyperMantis 13B 13B IQ4_XS 72.11 30.80 32.87 152
2024-04-07 09:48:49 111 / 1057 SnowyRP Final V1 L2 13B 13B Q5_K_M 88.29 14.39 33.85 381
2024-04-07 09:19:22 463 / 1057 Meiya 13B 13B Q5_K_M 82.56 17.53 34.37 279
2024-04-07 08:24:42 627 / 1057 CausalLM RP 34B 34B Q4_K_M 79.42 26.02 30.90 256
2024-04-07 06:59:24 337 / 1057 MiquMaid V3 70B 70B Q4_0 89.65 8.87 33.45 262
2024-04-07 06:14:50 245 / 1057 NoromaidxOpenGPT4-1 iMatrix 8x7B 8x7B Q4_K_M 91.92 2.51 32.62 285
2024-04-07 05:53:32 49 / 1057 NoromaidxOpenGPT4-2 iMatrix 8x7B 8x7B Q4_K_M 93.65 2.43 37.82 335
2024-03-01 22:55:25 490 / 1057 EndlessRP V3 Imatrix 7B 7B Q6_K 87.81 14.90 28.28 273
2024-03-01 22:28:48 85 / 1057 Kunoichi DPO V2 Imatrix 7B 7B Q6_K 94.43 3.30 32.20 351
2024-03-01 22:04:29 743 / 1057 Kunocchini 1.2 LongText Imatrix 7B 7B Q6_K 74.62 29.65 25.69 287
2024-03-01 21:36:54 115 / 1057 Kunocchini 128k Test Imatrix 7B 7B Q6_K 90.26 6.12 27.24 422
2024-03-01 21:10:43 117 / 1057 Loyal Toppy Bruins Maid DARE Imatrix 7B 7B Q6_K 92.58 7.52 30.48 366
2024-03-01 20:42:21 10 / 1057 Prodigy Imatrix 7B 7B Q6_K 93.23 2.01 31.34 470
2024-03-01 20:14:35 2 / 1057 Turdus 7B 7B Q6_K 94.56 0.76 30.76 487
2024-03-01 19:47:12 181 / 1057 LemonadeRP 4.5.3 7B 7B Q6_K 89.48 10.87 32.06 344
2024-02-28 19:26:20 430 / 1057 EndlessRP V3 7B 7B Q6_K 87.96 14.87 29.66 280
2024-02-28 19:02:21 509 / 1057 EndlessRP V2 7B 7B Q6_K 84.90 15.78 28.94 289
2024-02-28 18:37:35 92 / 1057 EndlessRP V1 7B 7B Q6_K 91.76 6.80 30.25 391
2024-02-28 18:15:52 330 / 1057 Taurus 1.0 7B 7B Q6_K 87.43 13.04 31.80 302
2024-02-28 17:49:45 51 / 1057 Prima LelantaclesV5 Imatrix 7B 7B Q6_K 92.61 3.64 31.77 400
2024-02-28 17:24:53 158 / 1057 Prima LelantaclesV4 16k 7B 7B Q6_K 88.62 11.85 31.73 367
2024-02-28 17:00:23 42 / 1057 Pasta Lake 7B 7B Q5_K_M 93.60 3.59 32.54 393
2024-02-28 16:14:11 326 / 1057 Thespis CurtainCall V0.2.2 7B 7B Q6_K 86.08 15.13 33.62 300
2024-02-28 16:08:11 592 / 1057 Silicon Monika 7B 7B Q8_0 83.03 20.38 24.21 302
2024-02-28 14:52:20 903 / 1057 Gemma 7B 7B Q6_K 76.12 27.52 12.95 258
2024-02-28 14:26:38 106 / 1057 LemonadeRP 1.0 7B 7B Q6_K 89.82 2.47 27.86 423
2024-02-28 14:03:51 113 / 1057 NanoNovel 7B 7B Q6_K 89.71 7.18 32.20 381
2024-02-28 13:27:01 119 / 1057 EveningStarV3 7B 7B Q6_K 86.51 15.23 32.85 404
2024-02-28 13:01:38 629 / 1057 Mistroll V0.3 7B 7B Q6_K 88.62 4.48 25.59 213
2024-02-28 12:37:29 471 / 1057 Thespis CurtainCall V0.1 7B 7B Q6_K 84.53 18.00 30.07 298
2024-02-28 12:13:42 257 / 1057 Thespis CurtainCall V0.2.1 7B 7B Q6_K 85.78 15.92 34.66 324
2024-02-16 17:13:12 830 / 1057 Mistral Instruct V0.1 7B 7B Q6_K 67.74 22.69 29.67 265
2024-02-16 16:37:04 5 / 1057 Buttercup V2 laser 4x7B 4x7B Q4_K_M 92.73 1.86 29.92 500
2024-02-16 15:00:10 262 / 1057 MiquMaid V2 DPO 70B 70B Q4_K_M 87.34 12.90 31.97 332
2024-02-16 14:22:09 874 / 1057 MythoMax L2 altcb 13B 13B Q5_K_M 70.13 31.86 19.84 296
2024-02-16 12:50:18 227 / 1057 Miqu Alpaca DPO 70B 70B Q4_K_M 89.38 8.02 30.35 340
2024-02-16 12:21:17 1057 / 1057 PolyLM Chat 13B 13B Q5_K_M 0.00 0
2024-02-15 20:24:25 191 / 1057 MiquMaid V2 70B 70B Q4_K_M 87.30 12.87 31.98 363
2024-02-15 19:07:12 292 / 1057 Yi 200K RPMerge 34B 34B Q4_K_M 85.60 15.58 30.51 351
2024-02-15 18:24:07 454 / 1057 Thespis V0.1 SFTTest 13B 13B Q5_K_M 79.69 21.59 32.08 333
2024-02-15 17:56:04 53 / 1057 KuTrix 7B 7B Q6_K 93.08 4.39 31.07 400
2024-02-15 17:26:28 29 / 1057 NeuralTrix DPO 7B 7B Q8_0 90.24 1.66 29.35 474
2024-02-15 16:58:35 15 / 1057 NeuralTrix DPO LASER 7B 7B Q6_K 89.21 2.38 29.96 508
2024-02-15 16:31:23 6 / 1057 OmniCorso 7B 7B Q6_K 91.85 3.69 30.78 500
2024-02-15 16:05:26 381 / 1057 Thespis DPOTest4 7B 7B Q6_K 85.93 15.64 30.07 311
2024-02-15 15:40:24 25 / 1057 Triunvirato 7B 7B Q5_K_M 92.17 4.34 31.48 442
2024-02-15 15:14:45 384 / 1057 Thespis V0.5 SFTTest 2Epoch 7B 7B Q6_K 83.21 18.19 33.13 309
2024-02-15 15:09:05 524 / 1057 Qwen1.5 Chat 7B 7B Q6_K 85.45 12.46 25.80 304
2024-02-15 14:43:15 33 / 1057 Neuronal 7B 7B Q5_K_M 92.08 5.37 30.26 440
2024-02-15 14:18:09 397 / 1057 Samantha 1.1 Westlake 7B 7B Q6_K 90.89 7.79 27.48 281
2024-02-15 13:51:35 12 / 1057 Samlagast 7B 7B Q6_K 93.18 1.03 30.69 469
2024-02-15 13:27:43 7 / 1057 MBX V3 7B 7B Q4_K_M 92.59 2.01 29.98 500
2024-02-15 13:00:47 135 / 1057 Kunocchini 7B 7B Q6_K 93.24 2.03 29.07 364
2024-02-15 12:35:40 313 / 1057 Echidna 128k 7B 7B Q6_K 89.55 8.09 29.64 310
2024-02-15 12:08:51 217 / 1057 Cetus Sea 128k 7B 7B Q6_K 89.75 9.11 30.32 341
2024-02-15 11:41:46 421 / 1057 Hex Macaroniac 7B 7B Q6_K 88.55 10.29 30.05 275
2024-02-15 11:14:24 137 / 1057 Thespis DPOTest3 7B 7B Q6_K 88.26 9.83 31.21 391
2024-02-15 10:47:54 91 / 1057 Pasta Lake 7B 7B Q6_K 92.78 3.89 31.42 370
2024-02-15 10:21:17 23 / 1057 WestKunai Hermes 7B 7B Q6_K 95.00 2.83 31.07 420
2024-02-15 09:54:40 209 / 1057 Pasta PrimaMaid 7B 7B Q6_K 92.03 4.67 30.57 319
2024-02-15 09:27:31 979 / 1057 Wiedervereinigung DPO 7B 7B Q6_K 77.91 11.18 5.03 139
2024-02-15 09:01:56 26 / 1057 NeuralMonarch 7B 7B Q5_K_M 89.42 1.95 30.44 478
2024-02-15 08:35:19 65 / 1057 Dolphin 2.6 Mistral DPO LASER 7B 7B Q6_K 89.52 9.20 32.99 407
2024-02-15 08:09:59 21 / 1057 AlphaMonarch 7B 7B Q5_K_M 89.31 1.86 31.24 481
2024-02-15 07:43:15 8 / 1057 Monarch 7B 7B Q6_K 92.95 2.44 31.47 474
2024-02-15 07:19:18 336 / 1057 Thespis V0.2 SFTTest 3Epoch 7B 7B Q6_K 87.62 12.88 32.38 293
2024-02-15 06:53:58 289 / 1057 DarkSapling V2.0 7B 7B Q6_K 84.20 18.07 30.19 370
2024-02-02 14:00:25 353 / 1057 Thespis DPOTest2 13B 13B Q5_K_M 79.73 21.52 32.41 366
2024-02-01 20:07:17 179 / 1057 MIstral QUantized Miqu 1 IMatrix 70B 70B IQ3_XXS 88.61 9.21 31.46 359
2024-02-01 19:27:15 426 / 1057 Nous Hermes 2 SOLAR IMatrix 10B 10B Q5_K_M 85.05 18.48 30.62 302
2024-02-01 18:57:45 4 / 1057 West Hermes 7B 7B Q6_K 95.13 1.94 31.35 470
2024-02-01 18:34:35 766 / 1057 Bologna 3B 3B Q6_K 71.36 24.84 23.79 326
2024-02-01 17:19:35 933 / 1057 Bagel DPO V0.2 34B 34B Q5_K_M 73.49 25.74 16.72 170
2024-02-01 16:22:55 104 / 1057 Bagel DPO V0.2 8x7B 8x7B Q4_K_S 90.69 4.49 29.90 396
2024-02-01 15:47:48 150 / 1057 ToppyEvil SLERP 7B 7B Q4_K_M 86.92 12.23 32.52 383
2024-02-01 15:24:30 185 / 1057 Bageluccine SLERP 7B 7B Q4_K_M 92.11 5.00 27.94 354
2024-02-01 14:06:35 143 / 1057 Kyllene V1.1 34B 34B Q4_K_M 86.70 16.04 30.62 407
2024-02-01 12:51:46 434 / 1057 Tess V1.5b 34B 34B Q4_K_M 89.06 14.95 28.32 281
2024-02-01 12:17:19 560 / 1057 Tess V1.5b 10B 10B Q5_K_M 80.09 24.18 27.33 321
2024-02-01 11:48:02 77 / 1057 KunaiBeagle 7B 7B Q6_K 93.70 4.31 30.33 382
2024-02-01 11:18:51 3 / 1057 WestLake V2 Laser Truthy DPO 7B 7B Q6_K 93.22 1.62 31.59 492
2024-02-01 09:25:37 533 / 1057 Etheria V0.1 55B 55B Q4_K_M 88.19 11.72 33.16 202
2024-02-01 08:11:44 127 / 1057 Umbra V2.1 MoE 4x10B 4x10B Q4_K_M 91.04 4.85 30.70 375
2024-02-01 07:36:47 27 / 1057 SultrySilicon V2 7B 7B Q4_K_S 91.98 4.59 32.95 427
2024-02-01 07:12:31 44 / 1057 SultrySilicon V1 7B 7B Q4_K_S 92.58 5.36 30.95 417
2024-02-01 05:47:56 680 / 1057 Smaug V0.1 36B 36B Q6_K 81.83 21.92 22.11 285
2024-02-01 05:24:13 939 / 1057 Lips 3B 3B Q6_K 58.49 13.62 22.86 257
2024-02-01 04:55:37 13 / 1057 WestSeverus DPO 7B 7B Q6_K 92.35 5.05 28.69 490
2024-02-01 04:29:53 871 / 1057 DiscoLM German V1 7B 7B Q6_K 80.83 16.08 19.92 191
2024-02-01 04:00:48 11 / 1057 WestLake V2 7B 7B Q6_K 94.49 1.38 30.91 460
2024-02-01 03:00:26 231 / 1057 BurningBruce SOLAR 8x10B 8x10B Q4_K_M 86.13 6.43 30.09 374
2024-02-01 01:49:23 887 / 1057 code millenials 34B 34B Q4_K_M 74.98 23.98 23.84 195
2024-01-31 23:37:48 286 / 1057 MiquMaid V1 70B 70B Q4_K_M 86.20 13.07 32.63 328
2024-01-31 22:38:26 464 / 1057 Crunchy Onion 49B 49B Q4_K_M 92.35 1.82 24.30 275
2024-01-31 22:00:32 940 / 1057 Gorgon V0.1 7B 7B Q6_K 57.03 17.19 24.27 255
2024-01-31 21:23:05 567 / 1057 Medorca 2x7B 2x7B Q5_K_M 82.41 12.74 32.77 243
2024-01-31 20:24:33 148 / 1057 Air Striker Mixtral ZLoss 8x7B 8x7B Q4_K_M 89.08 10.94 31.10 376
2024-01-31 19:46:53 846 / 1057 Mistral Lamia V0.1 7B 7B Q6_K 70.04 27.39 22.91 286
2024-01-31 18:55:13 161 / 1057 Daisuke 21B 21B Q4_K_M 82.41 18.42 31.22 433
2024-01-31 16:45:06 225 / 1057 Miqu 1 70B 70B Q4_K_M 89.42 8.02 31.54 329
2024-01-31 15:57:22 383 / 1057 Thespis V0.1 DPOTest 13B 13B Q5_K_M 78.93 23.66 32.63 357
2024-01-31 15:16:13 445 / 1057 Thespis V0.8 RC1 SFTTest 13B 13B Q5_K_M 79.71 21.59 31.89 337
2024-01-31 14:00:04 272 / 1057 CaPlatTessDolXaBoros Yi 200K DARE Ties HighDensity 34B 34B Q4_K_M 89.75 11.56 28.68 335
2024-01-31 13:33:23 697 / 1057 Sausage 3B 3B Q6_K 72.73 22.71 26.10 324
2024-01-22 23:24:02 18 / 1057 Buttercup 4x7B 4x7B Q4_K_M 91.67 2.18 31.20 463
2024-01-22 22:24:12 97 / 1057 BagelMIsteryTour V2 8x7B 8x7B Q4_K_M 93.05 1.15 32.06 357
2024-01-22 21:40:48 403 / 1057 SnowLotus V2 10B 10B Q6_K 85.58 16.33 33.59 276
2024-01-22 21:06:39 380 / 1057 DaringLotus V2 10B 10B Q6_K 85.07 17.17 33.92 284
2024-01-22 20:39:23 278 / 1057 Fett-uccine 7B 7B Q6_K 91.78 1.28 22.09 374
2024-01-22 20:12:09 607 / 1057 Sydney Pirate Mistral 7B 7B Q6_K 88.98 7.30 19.48 277
2024-01-22 19:44:13 774 / 1057 Noromaid Aeryth 7B 7B Q6_K 83.24 7.48 20.52 232
2024-01-22 19:18:40 419 / 1057 Thespis Mistral V0.7 7B 7B Q6_K 85.79 16.06 32.81 277
2024-01-22 18:43:30 745 / 1057 Borealis 10B 10B Q6_K 68.45 26.77 31.53 291
2024-01-22 18:02:29 14 / 1057 NeuralBeagle 11B 11B Q6_K 92.59 1.66 28.68 487
2024-01-22 17:24:47 87 / 1057 Voldemort DPO 10B 10B Q6_K 90.25 4.46 31.09 402
2024-01-22 15:21:21 57 / 1057 Midnight Rose V1.0 70B 70B Q4_K_S 91.52 4.14 34.02 382
2024-01-22 14:45:09 30 / 1057 Blurred Beagle SLERP 7B 7B Q6_K 92.42 1.29 30.34 442
2024-01-22 14:06:56 186 / 1057 EstopianMaid 13B 13B Q4_K_S 84.17 18.23 33.30 383
2024-01-22 13:39:00 95 / 1057 Kunoichi DPO V2 7B 7B Q6_K 94.24 3.05 31.40 353
2024-01-22 13:04:14 733 / 1057 Borealis DPO 10B 10B Q6_K 68.46 26.65 32.42 288
2024-01-22 12:00:57 71 / 1057 Umbra MoE 4x10B 4x10B Q4_K_M 87.51 6.07 34.99 405
2024-01-22 11:24:32 804 / 1057 Vikhr 0.1 7B 7B Q6_K 68.97 34.51 27.11 293
2024-01-22 10:57:59 351 / 1057 Tiger V0.1 7B 7B Q6_K 82.44 13.92 30.11 361
2024-01-22 10:10:55 34 / 1057 Prokaryote 8x7B 8x7B Q4_K_M 92.30 1.98 30.20 438
2024-01-22 09:26:50 201 / 1057 CrystalMaid 0.1 13B 13B Q4_K_S 85.16 17.49 31.10 388
2024-01-22 09:00:16 856 / 1057 Dr Samantha 7B 7B Q6_K 71.06 22.66 27.78 225
2024-01-22 08:33:56 178 / 1057 Lelantos Maid DPO 7B 7B Q6_K 90.63 7.95 32.31 331
2024-01-22 08:06:02 17 / 1057 NexoNimbus 7B 7B Q6_K 93.65 2.34 32.67 431
2024-01-17 22:08:52 61 / 1057 Eukaryote 8x7B 8x7B Q5_0 93.35 3.53 32.78 373
2024-01-17 20:02:40 1004 / 1057 xDAN L0 Roleplay 0107 Alpaca 1B 1B Q8_0 51.61 41.96 18.49 225
2024-01-17 19:28:05 907 / 1057 Noromaid 0.4 DPO 13B 13B Q5_K_M 62.33 23.76 30.50 227
2024-01-17 18:50:39 518 / 1057 Thespis DPO V0.7 13B 13B Q5_K_M 76.12 27.29 32.98 333
2024-01-17 17:54:44 146 / 1057 Nous Hermes 2 Mixtral SFT 8x7B 8x7B Q4_K_M 87.58 13.25 28.53 416
2024-01-17 17:20:00 777 / 1057 Luna 3B 3B Q6_K 70.06 25.14 21.95 350
2024-01-17 16:52:04 738 / 1057 Tigerbot Chat V5 13B 13B Q5_K_M 79.25 20.10 28.24 218
2024-01-17 16:22:08 20 / 1057 NeuralBeagle14 7B 7B Q6_K 92.10 2.10 31.96 447
2024-01-17 15:58:03 881 / 1057 HamSter 0.1 7B 7B Q6_K 70.31 16.97 26.82 223
2024-01-17 15:30:59 768 / 1057 HamSter 0.2 7B 7B Q6_K 75.32 23.46 22.24 299
2024-01-17 14:43:38 175 / 1057 Laser Dolphin Mixtral DPO 2x7B 2x7B Q5_0 88.79 11.65 31.10 362
2024-01-17 12:44:08 848 / 1057 Aurelian V0.5 Rope8 32K 70B 70B Q4_K_M 69.61 34.18 22.94 289
2024-01-17 11:25:24 412 / 1057 Yi 200K DARE Megamerge V8 34B 34B Q4_K_M 85.46 18.20 28.78 320
2024-01-17 10:39:41 203 / 1057 LLaMA2 Estopia 13B 13B Q5_K_M 79.33 15.38 30.27 454
2024-01-17 09:50:57 28 / 1057 FrankenDPO 4x7B 4x7B Q5_0 93.25 3.80 34.38 400
2024-01-17 08:59:49 401 / 1057 OpenDolphinMaid 4x7B 4x7B Q5_0 82.79 19.04 30.54 333
2024-01-17 08:28:32 892 / 1057 Cockatrice V0.3 7B 7B Q6_K 61.13 37.95 29.77 268
2024-01-17 08:02:28 302 / 1057 UTENA V3 7B 7B Q6_K 88.64 12.77 31.12 310
2024-01-17 07:37:42 187 / 1057 UTENA UNA V2 7B 7B Q5_K_M 90.01 9.45 31.10 345
2024-01-17 07:12:31 543 / 1057 UTENA NSFW V2 7B 7B Q6_K 83.42 20.15 30.85 264
2024-01-14 14:57:07 758 / 1057 BagelMix 8x7B 8x7B Q5_0 87.21 4.49 15.56 247
2024-01-14 14:17:05 210 / 1057 UNA TheBeagle V1 7B 7B Q6_K 76.68 19.49 30.97 469
2024-01-14 13:04:08 455 / 1057 PiVoT SUS RP 34B 34B Q4_K_M 75.49 28.46 30.88 386
2024-01-14 08:41:22 166 / 1057 Bagel Hermes 2x34B 2x34B Q5_0 84.17 19.82 28.95 433
2024-01-14 07:33:08 260 / 1057 Ryu MoE 4x7B 4x7B Q5_0 88.59 6.10 32.43 316
2024-01-14 06:49:31 32 / 1057 Fimbulvetr V1 10B 10B Q6_K 92.79 6.12 32.34 415
2024-01-14 06:17:01 1052 / 1057 Maylin 7B 7B Q6_K 48.68 38.57 0.44 13
2024-01-14 05:46:25 1042 / 1057 Tippy Toppy 7B 7B Q6_K 49.37 41.98 0.61 18
2024-01-14 05:13:16 1050 / 1057 Yuna Merge 7B 7B Q6_K 50.05 41.69 0.33 5
2024-01-14 04:17:14 120 / 1057 Iambe RP DARE DENSE 20B 20B Q5_K_M 88.58 11.90 34.21 370
2024-01-14 03:47:47 128 / 1057 Kunoichi 7B 7B Q6_K 93.57 5.24 31.61 340
2024-01-14 03:22:17 506 / 1057 DistiLabeled Hermes 2.5 Mistral 7B 7B Q5_K_M 90.02 5.13 27.51 252
2024-01-14 02:34:31 1053 / 1057 Neuronovo V0.3 7B 7B Q6_K 50.09 42.85 0.00 0
2024-01-14 01:56:09 713 / 1057 Hippolyta 7B 7B Q6_K 73.10 20.44 27.72 299
2024-01-14 01:23:45 133 / 1057 Chikuma 10B 10B Q4_K_M 89.42 11.98 30.81 387
2024-01-13 23:26:47 224 / 1057 WinterGoddess 1.4x L2 70B 70B Q4_K_M 88.55 13.62 29.54 357
2024-01-13 22:03:12 219 / 1057 Nous Capybara LimaRPV3 34B 34B Q4_K_M 82.86 15.49 31.38 398
2024-01-13 21:25:33 1013 / 1057 Sakura LNovel V0.9 13B 13B Q5_K_M 57.05 40.05 17.71 151
2024-01-13 21:01:12 235 / 1057 Sina Thor 7B 7B Q4_K_M 89.87 11.23 33.55 303
2024-01-13 20:40:11 820 / 1057 Sina Odin 7B 7B Q4_K_M 68.97 30.75 29.23 262
2024-01-13 20:15:26 291 / 1057 Sina Loki 7B 7B Q4_K_M 88.21 12.19 23.58 390
2024-01-13 19:49:45 322 / 1057 OpenChat 3.5 0106 7B 7B Q6_K 86.94 11.58 30.58 322
2024-01-13 19:31:02 1045 / 1057 TinyLlama 32k 1B 1B Q8_0 50.83 40.42 0.15 5
2024-01-13 19:19:43 1040 / 1057 TinyLlama 32k Instruct 1B 1B Q8_0 53.10 37.86 0.00 0
2024-01-13 18:15:53 138 / 1057 Lumosia MoE 4x10B 4x10B Q6_K 89.07 7.42 31.44 378
2024-01-13 17:31:24 363 / 1057 OrcaMaid V3 32k 13B 13B Q5_K_M 81.43 20.03 29.63 370
2024-01-13 17:04:17 945 / 1057 Baku Chat V2 10B 10B Q5_K_M 58.36 37.34 23.17 233
2024-01-13 16:23:21 996 / 1057 Baku 10B 10B Q5_K_M 58.62 38.70 17.02 191
2024-01-13 14:37:02 997 / 1057 Baku V2 13B 13B Q5_K_M 56.59 40.02 18.36 197
2024-01-13 14:10:17 74 / 1057 CatMarcoro14 SLERP 7B 7B Q5_K_M 92.25 6.10 30.69 397
2024-01-13 13:42:23 931 / 1057 ToRoLaMa 7B 7B Q6_K 59.11 9.76 26.57 233
2024-01-13 13:16:57 100 / 1057 Daredevil 7B 7B Q5_K_M 92.55 5.85 29.67 383
2024-01-13 12:43:01 1032 / 1057 Sonya Panda SLERP 7B 7B Q6_K 52.14 38.09 1.91 74
2024-01-13 12:17:46 710 / 1057 Speechless Mistral MoLORAs 7B 7B Q6_K 71.37 33.02 27.42 320
2024-01-13 11:45:40 1047 / 1057 Fulcrum SLERP 7B 7B Q6_K 49.91 42.94 0.30 11
2024-01-13 11:10:24 917 / 1057 WhiteRabbitNeo 13B 13B Q5_K_S 62.85 37.35 23.93 261
2024-01-13 10:17:42 37 / 1057 Sensualize Mixtral 8x7B 8x7B Q4_K_M 90.23 11.19 35.29 406
2024-01-13 09:35:12 1036 / 1057 Aeryth V0.1 7B 7B Q6_K 49.25 40.30 1.02 37
2024-01-13 09:02:19 1037 / 1057 Noromaid Aeryth 7B 7B Q6_K 49.23 40.97 1.19 31
2024-01-13 08:36:28 1054 / 1057 Winterreise M7 7B 7B Q6_K 49.00 39.73 0.17 2
2024-01-13 07:59:07 213 / 1057 Sonya Medium 11B 11B Q6_K 92.04 7.02 26.41 356
2024-01-13 06:02:15 517 / 1057 Fiction Live Kimiko V2 70B 70B Q4_K_M 79.27 26.24 26.43 363
2024-01-13 03:53:07 129 / 1057 Aurora Nights V1.0 70B 70B Q4_K_M 91.05 10.69 30.86 372
2024-01-13 03:10:17 436 / 1057 Sensualize Solar 10B 10B Q6_K 78.34 26.58 35.04 325
2024-01-13 03:05:00 995 / 1057 Home V1 3B 3B Q8_0 66.88 28.14 11.53 161
2024-01-13 01:50:53 406 / 1057 Pallas 0.5 FrankenMerge 38B 38B Q4_K_M 83.99 12.52 34.26 285
2024-01-13 01:26:27 749 / 1057 Quiklang 4K 3B 3B Q8_0 76.58 22.33 20.31 313
2024-01-13 01:05:52 691 / 1057 Quiklang 3B 3B Q8_0 76.39 22.36 22.88 322
2024-01-13 00:15:12 36 / 1057 Beyonder V2 4x7B 4x7B Q5_0 90.84 5.45 32.74 424
2024-01-12 23:37:15 1048 / 1057 NSFW Noromaid Zephyr 7B 7B Q6_K 49.81 39.69 0.55 9
2024-01-12 23:12:11 99 / 1057 CatMacaroni SLERP 7B 7B Q5_K_M 92.59 5.39 28.87 391
2024-01-12 22:13:01 145 / 1057 Open GPT4 8x7B 8x7B Q5_0 92.54 4.73 29.67 357
2024-01-12 21:56:56 970 / 1057 Phi 2 DPO 3B 3B Q6_K 68.68 20.92 11.94 186
2024-01-12 21:31:55 685 / 1057 Rosa V2 7B 7B Q6_K 83.61 15.05 20.14 279
2024-01-12 21:02:23 756 / 1057 LLaMA Pro Instruct 8B 8B Q6_K 78.93 21.96 30.77 188
2024-01-12 20:31:36 914 / 1057 LLaMA Pro 8B 8B Q6_K 58.15 36.55 27.37 286
2024-01-12 19:33:07 315 / 1057 Bagel V0.2 8x7B 8x7B Q5_0 83.96 19.67 26.37 395
2024-01-12 17:50:22 79 / 1057 Noromaid V0.4 Mixtral Instruct Zloss 8x7B 8x7B Q5_0 94.13 3.11 32.52 356
2024-01-12 17:00:27 362 / 1057 Noromaid V0.3 13B 13B Q5_K_M 81.22 19.09 33.00 341
2024-01-12 16:33:19 593 / 1057 Noromaid V0.4 DPO 7B 7B Q6_K 77.74 25.15 30.05 299
2024-01-12 15:25:47 1038 / 1057 MistralTrix ERP 4x9B 4x9B Q5_0 50.94 39.26 0.38 20
2024-01-12 14:45:23 941 / 1057 ALMA Kimiko 13B 13B Q4_K_M 61.64 38.19 22.09 229
2024-01-12 13:47:27 247 / 1057 Norobara ZLoss 8x7B 8x7B Q5_0 85.03 17.41 27.08 406
2024-01-12 13:09:50 177 / 1057 Velara V2 11B 11B Q6_K 88.41 7.64 33.05 347
2024-01-12 11:49:23 720 / 1057 SOLAR Maid 4x10B 4x10B Q5_0 70.77 34.02 31.68 280
2024-01-12 10:23:53 405 / 1057 Nous Hermes 2 SUS Chat SLERP 34B 34B Q4_K_M 74.82 23.61 30.63 411
2024-01-12 09:28:59 1046 / 1057 Velara V2 11B 11B Q6_K 51.05 42.17 0.19 2
2024-01-12 08:42:25 263 / 1057 WordWoven 13B 13B Q5_K_M 89.29 10.83 30.28 328
2024-01-12 07:45:40 123 / 1057 Iambe RP V3 20B 20B Q4_K_M 87.54 11.49 33.80 382
2024-01-12 07:17:56 248 / 1057 CatPPT Base 7B 7B Q6_K 91.93 7.63 28.85 320
2024-01-12 06:51:13 1049 / 1057 NeuralMaid 7B 7B Q6_K 50.58 42.54 0.06 4
2024-01-03 14:50:07 585 / 1057 Pallas 0.5 LASER 0.6 34B 34B Q4_K_M 83.55 20.89 28.04 266
2024-01-03 14:08:50 68 / 1057 Mixtral Instruct LimaRP V0.1 8x7B 8x7B Q5_0 92.86 3.09 31.47 385
2024-01-03 13:39:46 477 / 1057 Thespis Mistral Alpha V0.7 7B 7B Q6_K 84.53 16.69 33.08 268
2024-01-03 13:01:10 373 / 1057 OpenBuddy Mixtral V16.3 32k 8x7B 8x7B Q5_0 77.95 24.75 29.12 406
2024-01-03 12:17:52 207 / 1057 FlatDolphinMaid 8x7B 8x7B Q4_0 92.66 4.63 32.54 297
2024-01-03 11:46:10 9 / 1057 MistralTrix V1 9B 9B Q5_K_M 93.74 0.96 30.84 471
2024-01-03 11:33:51 1044 / 1057 Doctor Shotgun TinyLLaMA 32k 1B 1B Q8_0 50.81 40.44 0.20 5
2024-01-03 11:01:12 69 / 1057 CognitiveFusion 4x7B 4x7B Q5_0 91.47 6.08 31.77 396
2024-01-03 10:36:47 839 / 1057 OpenCAI 7B 7B Q6_K 70.77 32.31 22.94 283
2024-01-03 10:11:16 837 / 1057 OpenCAI 13B 13B Q5_K_M 63.35 38.19 26.20 327
2024-01-03 09:54:18 613 / 1057 Neuralogix Neural Chat V1 7B 7B Q5_K_M 87.27 9.88 28.82 204
2024-01-03 09:08:48 549 / 1057 Bagel V0.2 34B 34B Q4_K_M 77.79 28.32 26.88 356
2024-01-03 08:20:45 925 / 1057 Bagel DPO V0.2 34B 34B Q4_K_M 67.63 22.82 20.31 221
2024-01-03 07:26:21 299 / 1057 Nontoxic Bagel V0.2 34B 34B Q4_K_M 81.96 9.73 26.29 423
2024-01-03 05:51:09 184 / 1057 Deepseek LLM Spicy 3.1-1 67B 67B Q4_K_M 86.13 18.36 30.15 394
2024-01-03 05:24:46 339 / 1057 Jan Repo V1 SFT 7B 7B Q8_0 88.12 14.38 27.98 328
2024-01-03 05:04:21 252 / 1057 Jan Repo V1 DPU Low 7B 7B Q8_0 90.97 9.38 28.78 329
2024-01-03 04:46:39 645 / 1057 Deita V1.0 SFT 7B 7B Q6_K 82.13 8.66 30.27 225
2024-01-03 04:27:16 83 / 1057 Lelantos 7B 7B Q6_K 92.05 2.90 31.69 381
2024-01-03 04:07:43 58 / 1057 Sonya 7B 7B Q6_K 91.19 9.01 30.20 420
2024-01-03 03:45:34 819 / 1057 Law LLM 13B 13B Q5_K_M 71.40 32.91 30.26 228
2024-01-03 03:36:42 988 / 1057 Rosa V1 Phi 2 2B 2B Q6_K 58.52 37.63 14.56 225
2024-01-03 02:59:34 216 / 1057 UNAversal V1 Beta 8x7B 8x7B Q5_0 88.50 7.11 30.10 356
2024-01-03 02:06:49 142 / 1057 Dolphin 2.6 Mistral DPO 7B 7B Q6_K 91.15 6.11 32.16 348
2024-01-03 01:41:03 653 / 1057 ToxicQA LLaMA2 13B 13B Q5_K_M 69.20 32.41 26.56 383
2024-01-03 01:21:41 872 / 1057 ToxicQA LLaMA2 7B 7B Q6_K 64.95 30.90 27.45 279
2024-01-03 00:56:41 244 / 1057 Unholy V2 13B 13B Q4_K_S 83.45 20.18 29.89 396
2024-01-03 00:32:34 356 / 1057 Nyaa Solar 11B 11B Q5_K_M 87.92 5.69 27.85 325
2024-01-02 23:41:36 1021 / 1057 Yayi 2 LLaMA 30B 30B Q4_K_M 54.50 38.41 9.69 176
2024-01-02 23:07:54 89 / 1057 Sonya MoE 8x7B 8x7B Q5_0 90.30 9.63 30.63 404
2024-01-02 22:26:49 249 / 1057 Dolphin 2.7 Mixtral 8x7B 8x7B Q5_0 89.67 8.69 31.15 321
2024-01-02 21:54:57 672 / 1057 Rosa V1 3B 3B Q6_K 73.16 25.72 19.94 395
2024-01-02 21:36:33 153 / 1057 Rosa V1 7B 7B Q6_K 91.43 7.26 31.24 346
2024-01-02 21:19:56 556 / 1057 RocketZephyr 3B 3B Q8_0 82.52 14.72 24.64 324
2024-01-02 20:31:40 456 / 1057 Pallas 0.5 34B 34B Q4_K_M 86.69 17.14 27.31 306
2024-01-02 20:09:09 59 / 1057 NeuralPipe Ties 7B 7B Q6_K 92.43 5.61 31.69 393
2024-01-02 19:50:05 70 / 1057 NeuralPipe SLERP 7B 7B Q6_K 91.20 6.97 31.30 403
2024-01-02 19:25:20 573 / 1057 Tinybra 13B 13B Q5_K_M 79.23 23.43 28.59 311
2024-01-02 19:02:37 279 / 1057 OpenChat 3.5 1210 Seraph Slerp 7B 7B Q6_K 90.78 8.61 28.07 327
2024-01-02 18:44:57 425 / 1057 DocsGPT Mistral 7B 7B Q6_K 85.68 11.73 30.59 296
2024-01-02 18:28:02 511 / 1057 Metis 0.5 7B 7B Q6_K 85.49 15.18 25.40 315
2024-01-02 18:06:40 606 / 1057 Synthia V3.0 11B 11B Q5_K_M 79.43 24.52 26.94 303
2024-01-02 17:29:08 132 / 1057 Notux V1 8x7B 8x7B Q5_0 91.72 2.63 33.18 342
2024-01-02 16:51:04 656 / 1057 Sarah StoryTeller 13B 13B Q5_K_M 78.80 23.74 25.48 296
2024-01-02 16:31:33 125 / 1057 Silicon Maid 7B 7B Q6_K 92.55 6.94 32.66 342
2024-01-02 16:12:34 108 / 1057 Mistral FT Optimized 1218 7B 7B Q6_K 91.44 8.32 29.71 389
2024-01-02 15:54:34 230 / 1057 Mistral FT Optimized 1227 7B 7B Q6_K 90.42 7.43 32.54 308
2024-01-02 15:34:57 84 / 1057 Loyal Toppy Bruins Maid DARE 7B 7B Q6_K 92.52 7.72 32.02 373
2024-01-02 13:46:33 110 / 1057 Noromaid V0.1 Mixtral Instruct V3 8x7B 8x7B Q5_0 92.16 1.29 30.72 372
2023-12-26 23:26:16 468 / 1057 MixtralRPChat ZLoss 8x7B 8x7B Q5_0 85.59 17.21 22.93 355
2023-12-26 22:57:46 172 / 1057 Valkyrie V1 7B 7B Q6_K 92.20 7.39 30.08 338
2023-12-26 22:23:52 581 / 1057 Orca2myth 7.2 13B 13B Q5_K_M 73.56 25.95 32.89 324
2023-12-26 22:04:22 136 / 1057 Loyal Macaroni Maid 7B 7B Q6_K 92.97 6.26 30.77 349
2023-12-26 21:46:46 293 / 1057 Noromaid Bagel Slerp 7B 7B Q8_0 87.45 14.99 31.83 320
2023-12-26 21:31:05 938 / 1057 Astrea RP V1 3B 3B Q8_0 58.73 21.13 15.80 321
2023-12-26 20:44:37 491 / 1057 Nous Hermes 2 Yi 34B 34B Q4_K_M 68.66 20.47 31.23 437
2023-12-26 20:25:18 470 / 1057 xDAN L1 Chat RL V1 7B 7B Q6_K 88.89 10.48 24.89 303
2023-12-26 19:59:44 169 / 1057 FlatOrcamaid V0.2 13B 13B Q5_K_M 84.59 18.27 32.32 395
2023-12-26 19:22:32 303 / 1057 Noromaid V0.1 Mixtral V3 8x7B 8x7B Q5_0 89.44 11.59 27.06 340
2023-12-22 16:45:42 311 / 1057 Dolphin 2.6 Mixtral 8x7B 8x7B Q4_0 88.51 13.71 30.24 316
2023-12-21 17:10:32 296 / 1057 ShiningValiantXS 1.1 13B 13B Q5_K_M 89.23 12.75 29.58 322
2023-12-21 14:03:26 919 / 1057 Swallow Instruct 13B 13B Q6_K 65.47 33.19 21.05 254
2023-12-21 13:45:10 959 / 1057 Swallow 7B 7B Q6_K 56.68 38.38 21.77 229
2023-12-21 13:27:44 952 / 1057 Swallow Instruct 7B 7B Q6_K 58.16 39.01 23.61 215
2023-12-21 13:12:56 526 / 1057 Bun Mistral V2 7B 7B Q5_K_M 85.12 16.64 27.31 292
2023-12-21 12:58:01 963 / 1057 Dragon Mistral V0 7B 7B Q6_K 68.92 35.20 17.07 142
2023-12-21 12:31:43 944 / 1057 Swallow 13B 13B Q6_K 63.54 35.01 18.28 234
2023-12-21 12:14:57 527 / 1057 Pirouette 7B 7B Q6_K 83.70 19.19 29.34 287
2023-12-21 11:58:49 194 / 1057 Metis 0.3 7B 7B Q6_K 89.81 5.10 32.14 336
2023-12-21 11:42:37 310 / 1057 OpenZephyrChat V0.2 7B 7B Q6_K 89.68 8.63 29.47 312
2023-12-21 11:19:24 284 / 1057 Frostwind V1 10B 10B Q6_K 86.78 16.31 32.89 320
2023-12-21 11:01:59 875 / 1057 Qwen Chat 7B 7B Q4_K_M 71.80 26.67 29.68 186
2023-12-21 10:28:46 795 / 1057 Qwen Chat 14B 14B Q4_K_M 69.90 26.01 30.17 264
2023-12-21 10:03:45 237 / 1057 SOLAR Instruct V1.0 uncensored 10B 10B Q6_K 85.04 6.65 30.65 378
2023-12-21 09:47:27 423 / 1057 Metis 0.4 7B 7B Q6_K 88.37 10.76 29.88 277
2023-12-21 09:44:01 1031 / 1057 Sakura LNovel V0.9.0pre3 13B 13B Q5_K_M 62.89 28.51 0.00 0
2023-12-21 09:32:32 1018 / 1057 LinguaMatic 2B 2B Q6_K 52.12 42.59 16.35 174
2023-12-21 08:47:29 305 / 1057 Yi 200K DARE Merge V5 34B 34B Q4_K_M 86.41 15.05 29.82 344
2023-12-21 08:20:55 218 / 1057 SolarMaid V0.1.1 17B 17B Q4_K_M 88.70 7.56 40.58 254
2023-12-21 08:02:41 584 / 1057 Noromaid V0.2 7B 7B Q6_K 76.47 26.42 29.12 327
2023-12-21 07:39:29 283 / 1057 FlatOrcamaid V0.2 13B 13B Q4_K_S 83.90 19.01 32.34 354
2023-12-19 19:03:54 228 / 1057 Mistral Instruct V0.2 7B 7B Q6_K 90.88 3.24 31.47 314
2023-12-19 18:12:22 640 / 1057 Synthia MoE V3 Mixtral 8x7B 8x7B Q4_0 80.88 9.82 28.89 253
2023-12-19 17:19:26 35 / 1057 Pandora V1 10B 10B Q5_K_M 92.44 3.80 30.88 426
2023-12-19 16:53:29 295 / 1057 ShiningValiantXS 1.1 13B 13B Q5_K_M 89.23 12.75 29.58 322
2023-12-19 16:25:59 80 / 1057 Pandora V1 13B 13B Q5_K_M 92.09 2.62 34.76 355
2023-12-19 16:00:29 372 / 1057 DynamicFactor 13B 13B Q5_K_M 84.58 18.65 32.17 311
2023-12-19 15:11:24 265 / 1057 Dolphin 2.5 Mixtral 8x7B 8x7B Q4_0 89.20 12.37 30.78 323
2023-12-19 14:18:03 637 / 1057 Orca 2 SFT V5 13B 13B Q5_K_M 81.76 23.36 24.19 289
2023-12-19 13:57:00 164 / 1057 Una Cybertron V3 OMA 7B 7B Q6_K 75.76 21.64 31.33 496
2023-12-19 13:07:32 39 / 1057 Mixtral Instruct V0.1 8x7B 8x7B Q4_0 94.30 3.71 32.45 390
2023-12-19 12:16:29 81 / 1057 BruinsV2 OpHermesNeu 11B 11B Q5_K_M 91.59 6.28 31.69 388
2023-12-19 11:19:40 407 / 1057 Toppy Mix 4x7B 4x7B Q5_0 88.32 13.45 32.39 259
2023-12-19 10:28:50 623 / 1057 Metis 0.1 7B 7B Q6_K 76.75 22.94 28.69 305
2023-12-19 10:12:44 801 / 1057 Koishi QLoRA 7B 7B Q6_K 72.85 31.69 27.82 250
2023-12-19 09:26:38 805 / 1057 Koishi QLoRA 8x7B 8x7B Q4_0 81.91 23.92 19.46 235
2023-12-19 08:39:42 66 / 1057 GreenNodeLM V4Leo 7B 7B Q6_K 92.59 3.45 32.37 382
2023-12-19 08:15:31 47 / 1057 PiVoT Mistral V0.2 10B 10B Q5_K_M 91.51 7.62 29.95 432
2023-12-19 07:44:23 253 / 1057 Agiin V0.1 13B 13B Q6_K 79.35 8.39 29.97 434
2023-12-19 07:26:59 683 / 1057 Mistral AEZAKMI V1 7B 7B Q6_K 80.37 20.73 28.63 234
2023-12-19 07:09:49 333 / 1057 LeoScorpius GreenNode Platypus V1 7B 7B Q6_K 85.21 15.96 29.08 349
2023-12-19 06:49:31 911 / 1057 SOLAR Platypus V2 10B 10B Q5_K_M 62.06 39.42 24.81 277
2023-12-19 06:29:56 45 / 1057 Mindy 7B 7B Q6_K 92.19 7.12 30.70 419
2023-12-19 06:12:46 886 / 1057 MelloGPT 7B 7B Q6_K 64.37 27.72 25.26 290
2023-12-19 05:44:18 112 / 1057 Noromaid V0.2 13B 13B Q5_K_M 86.39 14.46 31.50 421
2023-12-19 04:27:53 269 / 1057 LLaMix2 MLewd 4x13B 4x13B Q4_0 83.18 18.78 29.96 390
2023-12-19 02:57:59 888 / 1057 PlatYi LLaMA Q V3 34B 34B Q4_K_M 62.19 20.04 26.85 292
2023-12-19 02:14:24 46 / 1057 DaringMaid 20B 20B Q5_K_M 87.44 10.11 31.96 454
2023-12-19 01:23:19 523 / 1057 Yi V3 34B 34B Q4_K_M 75.44 25.26 28.42 381
2023-12-19 00:51:45 316 / 1057 DaringMaid 13B 13B Q5_K_M 79.38 20.42 32.36 384
2023-12-19 00:31:32 157 / 1057 Go Bruins V2.1.1 7B 7B Q6_K 93.00 2.29 29.59 344
2023-12-18 23:42:06 361 / 1057 Falkor MoE 8x7B 8x7B Q4_0 84.91 16.20 32.88 306
2023-12-18 23:15:46 364 / 1057 PsyFighter2 13B 13B Q5_K_M 78.56 20.12 28.95 405
2023-12-18 21:54:10 76 / 1057 Chupacabra MoE 8x7B 8x7B Q4_0 91.45 6.47 30.69 402
2023-12-18 20:08:22 402 / 1057 Plap 8x13B 8x13B Q4_0 78.89 24.28 28.50 391
2023-12-18 18:34:08 195 / 1057 Starling LM Alpha MoE 8x7B 8x7B Q4_0 88.04 14.00 30.86 365
2023-12-18 17:51:06 879 / 1057 IS LM 3B 3B Q8_0 61.33 38.01 24.57 336
2023-12-18 17:35:58 852 / 1057 Akins 3B 3B Q8_0 57.57 38.24 29.08 349
2023-12-18 17:21:12 943 / 1057 Marx V3 3B 3B Q8_0 51.79 28.16 24.40 299
2023-12-17 15:49:07 409 / 1057 Psyonic Sydney 20B 20B Q5_K_M 78.86 18.13 27.65 398
2023-12-17 15:21:24 275 / 1057 Velara 11B 11B Q6_K 82.69 18.45 33.18 363
2023-12-17 15:04:41 932 / 1057 LLaMAGuard 7B 7B Q6_K 64.07 35.79 22.52 219
2023-12-17 14:49:47 702 / 1057 Venomia 1.1 m7 7B 7B Q6_K 76.70 20.98 32.91 219
2023-12-17 14:33:24 631 / 1057 Nyakura V2.1 m7 7B 7B Q6_K 79.14 21.29 27.80 287
2023-12-17 14:15:43 55 / 1057 V1olet Marcoroni Go Bruins Merge 7B 7B Q6_K 93.24 3.85 30.94 395
2023-12-17 13:57:29 62 / 1057 Merged DPO 7B 7B Q6_K 88.67 3.96 29.71 448
2023-12-17 13:14:16 557 / 1057 Mixtral MoE RP Story 8x7B 8x7B Q4_0 83.46 14.57 32.13 244
2023-12-17 12:24:33 982 / 1057 Amber 7B 7B Q6_K 53.48 41.40 24.75 189
2023-12-17 11:14:32 198 / 1057 PiVoT MoE 4x11B 4x11B Q4_0 92.59 3.02 23.01 391
2023-12-17 09:32:42 411 / 1057 Mixtral DPO RPChat 4x7B 4x7B Q4_0 87.66 10.35 31.47 273
2023-12-17 09:29:07 160 / 1057 Neural Chat V3-3 7B 7B Q6_K 89.83 8.04 30.05 370
2023-12-15 21:44:18 1026 / 1057 AmberChat 7B 7B Q6_K 54.35 31.21 7.72 91
2023-12-15 21:19:06 107 / 1057 Seraph 7B 7B Q6_K 91.44 8.32 29.71 389
2023-12-15 20:08:24 536 / 1057 Mixtral RP 8x7B 8x7B Q4_0 79.11 26.34 23.67 379
2023-12-15 19:15:21 96 / 1057 Supermario V2 7B 7B Q6_K 91.97 7.33 29.68 391
2023-12-15 18:05:47 320 / 1057 Pallas 0.4 34B 34B Q4_K_M 88.25 13.38 28.12 333
2023-12-15 17:37:10 131 / 1057 Terminis 7B 7B Q6_K 92.82 4.37 30.74 354
2023-12-15 17:11:10 48 / 1057 Pee 7B 7B Q6_K 93.42 4.40 31.09 402
2023-12-15 16:01:26 290 / 1057 Pallas 0.3 34B 34B Q4_K_M 88.32 13.27 28.30 345
2023-12-15 15:32:59 94 / 1057 SeraphMarcoroni 7B 7B Q6_K 92.22 6.69 29.03 397
2023-12-15 15:07:04 38 / 1057 Marcoroni Neural Chat V1 7B 7B Q6_K 92.15 7.09 29.80 437
2023-12-15 14:42:39 266 / 1057 OpenZephyrChat 7B 7B Q6_K 88.87 11.52 30.23 331
2023-12-15 14:08:09 601 / 1057 OpenBuddy LLaMA-2 64k V15 13B 13B Q5_K_M 74.38 27.20 29.49 333
2023-12-15 13:41:35 147 / 1057 MadMix V0.2 7B 7B Q6_K 91.69 7.72 30.36 357
2023-12-15 13:17:52 200 / 1057 Tiamat 1.1 DPO 7B 7B Q6_K 87.73 10.17 29.69 376
2023-12-15 12:45:17 392 / 1057 SOLAR Instruct V1.0 10B 10B Q6_K 78.30 5.00 31.39 372
2023-12-15 12:12:20 843 / 1057 SOLAR V1.0 10B 10B Q6_K 70.43 34.00 23.57 278
2023-12-15 11:01:48 155 / 1057 Blossom V3_1 Yi 34B 34B Q4_K_M 83.17 16.82 34.36 398
2023-12-15 10:33:54 154 / 1057 Ana V1 m7 7B 7B Q6_K 90.77 9.37 34.11 325
2023-12-15 10:09:39 965 / 1057 Meditron Chat 7B 7B Q6_K 58.36 37.51 25.80 163
2023-12-15 09:33:56 78 / 1057 Nyxene V3 11B 11B Q6_K 91.51 6.47 29.47 411
2023-12-15 09:08:02 88 / 1057 LeoScorpius 7B 7B Q6_K 92.39 4.89 31.86 372
2023-12-15 08:42:49 484 / 1057 V1olet Merged DPO V4 7B 7B Q6_K 79.92 11.64 29.30 346
2023-12-15 07:33:49 497 / 1057 Mixtral V0.1 8x7B 8x7B Q4_0 77.14 28.17 26.93 391
2023-12-15 06:38:16 196 / 1057 V1olet Merged DPO V3 7B 7B Q6_K 75.55 21.71 31.09 488
2023-12-15 05:37:13 705 / 1057 Lambda DPO 17B 17B Q5_K_M 72.11 31.41 29.70 294
2023-12-15 04:32:30 694 / 1057 Lambda PcDPO 17B 17B Q5_K_M 72.11 31.42 28.31 313
2023-12-15 03:30:11 665 / 1057 Mu 17B 17B Q5_K_M 71.68 31.76 31.35 306
2023-12-15 01:55:05 580 / 1057 Mixtral V0.1 8x7B 8x7B Q4_K_M 76.34 29.07 24.48 376
2023-12-15 00:52:43 395 / 1057 OpenChat 3.5 1210 7B 7B Q6_K 88.38 10.46 28.67 295
2023-12-14 23:43:14 897 / 1057 Rose Kimiko 20B 20B Q5_K_M 71.19 31.96 20.73 244
2023-12-14 22:38:41 755 / 1057 Clover3 17B 17B Q5_K_M 73.87 29.32 25.94 285
2023-12-14 21:45:10 596 / 1057 Mythalion Kimiko V2 13B 13B Q6_K 77.02 24.63 29.15 311
2023-12-14 20:42:17 761 / 1057 Nu 17B 17B Q5_K_M 71.77 32.03 28.93 275
2023-12-14 20:07:12 72 / 1057 Go Bruins V2 7B 7B Q6_K 92.41 3.57 32.35 380
2023-12-14 19:35:04 163 / 1057 Bagel DPO V0.1 7B 7B Q6_K 92.39 4.28 29.79 345
2023-12-14 19:00:14 259 / 1057 Bagel V0.1 7B 7B Q6_K 86.85 16.47 29.82 358
2023-12-10 00:03:57 597 / 1057 Astrorocketboros 3B 3B Q8_0 77.16 20.62 24.67 351
2023-12-09 23:07:51 999 / 1057 Dolphin 2.2 Yi 200k 34B 34B Q4_K_M 58.81 25.07 20.17 155
2023-12-09 22:35:32 632 / 1057 Sydney Overthinker 13B 13B Q5_K_M 77.33 22.34 24.87 332
2023-12-09 22:23:31 1028 / 1057 Sakura LNovel V0.9.0pre2 13B 13B Q5_K_M 51.38 16.74 7.76 99
2023-12-09 22:02:57 671 / 1057 Synthia V3.0 7B 7B Q6_K 71.75 26.00 30.85 308
2023-12-09 21:33:40 404 / 1057 MergeMonster Decensored 20231209 13B 13B Q5_K_M 78.55 19.81 33.50 347
2023-12-09 21:11:20 22 / 1057 Go Bruins 7B 7B Q6_K 91.95 4.02 31.23 450
2023-12-07 22:24:13 483 / 1057 OpenOrca Zephyr 7B 7B Q6_K 81.35 12.96 28.00 344
2023-12-07 21:12:10 1007 / 1057 Sabia 7B 7B Q6_K 54.99 31.98 21.17 157
2023-12-07 20:17:26 496 / 1057 SUS Chat 34B 34B Q4_K_M 76.83 26.99 29.19 373
2023-12-07 19:54:23 152 / 1057 NeuralOrca V1 7B 7B Q6_K 87.28 8.03 31.53 387
2023-12-07 19:27:11 241 / 1057 Nyxene V2 11B 11B Q6_K 87.55 10.34 30.55 352
2023-12-07 19:06:35 103 / 1057 Tess V1.4 7B 7B Q6_K 90.65 11.27 31.81 379
2023-12-07 18:39:40 1002 / 1057 NexusRaven V2 13B 13B Q5_K_M 49.74 19.22 21.28 224
2023-12-07 18:28:56 54 / 1057 Iambe Storyteller 20B 20B Q5_K_M 90.84 7.60 34.14 389
2023-12-07 18:18:35 294 / 1057 Iambe RP cDPO 20B 20B Q5_K_M 87.61 12.46 33.44 302
2023-12-07 17:54:48 950 / 1057 SeaLLM Chat 7B 7B Q6_K 53.21 20.24 26.01 250
2023-12-07 17:03:15 355 / 1057 OrcaMaid 13B 13B Q5_K_M 82.46 17.56 30.56 355
2023-12-07 16:57:02 192 / 1057 DPOpenHermes V2 7B 7B Q6_K 89.77 3.69 30.83 349
2023-12-07 16:36:40 167 / 1057 MetaMath Cybertron Starling 7B 7B Q6_K 88.78 8.53 29.84 377
2023-12-07 16:16:34 214 / 1057 Optimus 7B 7B Q6_K 86.66 12.41 31.60 361
2023-12-07 15:24:05 900 / 1057 Deepsex 34B 34B Q4_K_M 60.14 20.48 22.04 335
2023-12-07 14:51:58 365 / 1057 Thespis Alpha V0.7 13B 13B Q5_K_M 87.58 11.20 31.90 286
2023-12-07 14:16:27 309 / 1057 Tiamat 7B 7B Q6_K 84.74 10.35 28.81 368
2023-12-07 14:11:16 170 / 1057 NeuralHermes 2.5 Mistral 7B 7B Q5_K_M 88.37 5.51 31.78 361
2023-12-07 13:50:39 342 / 1057 PiVoT Merge A 7B 7B Q6_K 80.30 16.41 29.89 387
2023-12-06 09:42:05 663 / 1057 Mistral V0.1 7B 7B Q6_K 71.42 32.88 27.36 347
2023-12-06 09:36:52 973 / 1057 LLaMA 7B 7B Q6_K 59.53 39.96 18.20 216
2023-12-06 04:26:49 489 / 1057 MythoMax 13B 13B Q5_K_M 77.60 24.73 28.25 377
2023-12-05 23:19:23 869 / 1057 LLaMA 2 13B 13B Q5_K_M 63.39 37.38 25.91 311
2023-12-05 21:33:22 812 / 1057 LLaMA 2 Chat 7B 7B Q6_K 76.27 16.44 29.80 188
2023-12-05 19:35:42 915 / 1057 LLaMA 2 7B 7B Q6_K 61.07 34.44 25.94 269
2023-12-04 19:50:32 644 / 1057 Limamono Mistral V0.3 7B 7B Q6_K 77.50 24.13 26.75 305
2023-12-04 19:20:45 331 / 1057 OniiMaid Alpha 13B 13B Q5_K_M 78.70 23.42 31.63 391
2023-12-04 18:55:07 93 / 1057 Neural Chat V3-2 7B 7B Q6_K 88.91 12.99 29.00 431
2023-12-04 18:34:24 149 / 1057 Loyal Piano M7 7B 7B Q6_K 89.49 13.06 30.17 380
2023-12-04 18:15:00 472 / 1057 Inairtra 7B 7B Q6_K 79.01 23.98 33.50 321
2023-12-04 17:54:30 101 / 1057 DPOpenHermes 7B 7B Q6_K 90.96 3.50 32.62 371
2023-12-04 17:27:08 628 / 1057 Lila L2 13B 13B Q5_K_M 74.09 27.01 29.41 323
2023-12-04 16:57:13 488 / 1057 Onii 1.3 13B 13B Q5_K_M 77.60 24.73 28.25 377
2023-12-04 15:13:30 993 / 1057 DiscoLM 70B 70B Q4_K_M 73.43 24.65 13.94 75
2023-12-04 14:40:55 622 / 1057 Notus V1 7B 7B Q6_K 90.23 9.68 24.77 207
2023-12-04 14:17:26 350 / 1057 ZephyrNotus Alpha 11B 11B Q4_0 87.85 10.49 29.46 313
2023-12-04 13:28:02 482 / 1057 SG Raccoon Yi 200k 55B 55B Q4_K_M 89.17 8.70 29.55 251
2023-12-04 12:50:33 1027 / 1057 Aira 2 1B 1B Q8_0 54.58 30.84 2.92 124
2023-12-04 12:42:22 1022 / 1057 TinyLlama Con Creative Writing V0.2 1B 1B Q6_K 51.14 40.18 14.02 168
2023-12-04 12:22:35 31 / 1057 Juanako UNA 7B 7B Q6_K 89.45 6.54 30.27 470
2023-12-04 11:26:03 304 / 1057 ACSR V2 Yi 34B 34B Q4_K_M 84.11 12.79 28.55 379
2023-12-04 10:39:55 234 / 1057 Iambe DARE V2 20B 20B Q5_K_M 86.45 14.04 32.75 345
2023-12-04 09:43:24 487 / 1057 CapyTessBorosYi 200K DARE Ties 34B 34B Q4_K_S 83.17 15.12 28.32 321
2023-12-04 09:19:08 948 / 1057 Meditron 7B 7B Q6_K 57.09 23.94 23.77 233
2023-12-04 08:59:36 377 / 1057 SauerkrautLM HerO 7B 7B Q6_K 85.54 18.78 29.84 321
2023-12-04 08:15:53 358 / 1057 Psyonic Cetacean 20B 20B Q5_K_M 77.61 20.00 29.26 414
2023-12-04 07:51:49 600 / 1057 Cerbero OpenChat 7B 7B Q8_0 78.39 26.09 28.32 304
2023-12-03 22:52:23 173 / 1057 Iambe DARE 20B 20B Q5_K_M 86.51 14.48 31.63 380
2023-12-03 21:17:04 670 / 1057 Meditron 70B 70B Q4_K_M 72.24 33.04 25.73 352
2023-12-03 19:40:30 1039 / 1057 XOrcaSlimWin 13B 13B Q5_K_M 52.86 35.41 0.18 2
2023-12-03 19:04:12 277 / 1057 Starling LM Alpha V1 11B 11B Q4_K_M 86.13 16.94 30.38 353
2023-12-03 16:54:34 287 / 1057 Aetheria L2 70B 70B Q4_K_M 87.43 15.72 28.82 351
2023-12-03 15:32:15 159 / 1057 CleverGirl Blended 20B 20B Q5_K_M 88.66 10.52 28.54 396
2023-12-03 14:46:51 643 / 1057 Cinematika V0.1 7B 7B Q6_K 75.65 28.23 24.75 343
2023-12-03 14:10:42 546 / 1057 KUETLLM Zephyr 7B 7B Q4_K_M 83.21 15.07 30.54 268
2023-12-03 13:28:33 98 / 1057 MergeMonster Decensored 20231130 7B 7B Q6_K 90.52 9.91 30.55 396
2023-12-03 12:44:42 16 / 1057 OpenHermes 2.5 Neural Chat V3.1 7B 7B Q6_K 89.91 9.70 31.34 483
2023-11-28 22:10:14 1051 / 1057 EvolvedSeeker 1.3 1B 1B Q8_0 50.43 41.08 0.00 0
2023-11-28 21:50:21 359 / 1057 Eileithyia 20B 20B Q5_K_M 84.94 17.33 27.47 357
2023-11-28 21:35:45 19 / 1057 PiVoT 0.1 Starling LM RP 7B 7B Q6_K 86.90 15.19 33.41 486
2023-11-28 21:25:01 86 / 1057 Starling LM Alpha 7B 7B Q6_K 88.35 11.38 31.42 419
2023-11-28 21:15:41 704 / 1057 Saiga Mistral 7B 7B Q6_K 78.04 26.97 27.02 260
2023-11-28 20:55:15 212 / 1057 Iambe 20B 20B Q5_K_M 85.13 15.45 30.81 384
2023-11-28 20:37:13 357 / 1057 PsyOrca2 DARE 13B 13B Q5_K_M 79.55 19.57 28.67 401
2023-11-28 20:23:49 211 / 1057 PiVoT 0.1 Evil A AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q6_K 77.98 18.93 30.18 462
2023-11-28 19:44:43 202 / 1057 Solus L2 70B 70B Q4_K_S 86.80 14.93 30.08 381
2023-11-27 22:13:34 144 / 1057 Lila L2 70B 70B Q4_K_M 87.75 14.00 32.46 379
2023-11-27 21:26:45 574 / 1057 SunsetBoulevard 70B 70B Q4_K_M 87.27 14.43 25.51 259
2023-11-27 20:58:18 221 / 1057 PiVoT 0.1 Evil A 7B 7B Q8_0 77.07 22.10 31.01 459
2023-11-27 20:33:32 276 / 1057 Yi Chat Spicyboros LimaRPV3 34B 34B Q4_K_M 84.15 13.44 28.73 389
2023-11-27 20:24:59 390 / 1057 MergeMonster 20231127 7B 7B Q6_K 84.73 9.50 33.81 286
2023-11-27 20:06:15 649 / 1057 Orca 2 Alpaca Uncensored 13B 13B Q5_K_M 78.70 25.25 29.42 264
2023-11-26 19:03:13 282 / 1057 Hexoteric AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q6_K 88.53 12.89 30.85 322
2023-11-26 18:15:50 162 / 1057 CleverMommy Mix 20B 20B Q5_K_M 86.82 13.00 27.77 420
2023-11-26 17:45:21 505 / 1057 Leyley 13B 13B Q5_K_M 78.04 24.17 28.34 365
2023-11-26 17:35:40 410 / 1057 MergeMonster WritingStyle 20231126 7B 7B Q6_K 82.65 15.01 33.10 308
2023-11-26 17:06:07 246 / 1057 Hestia 20B 20B Q5_K_M 82.55 19.37 31.65 388
2023-11-26 16:42:17 261 / 1057 Harmonia 20B 20B Q5_K_M 86.16 15.58 29.95 363
2023-11-25 23:15:29 868 / 1057 ShareGPT4V 7B 7B Q5_K_M 73.09 26.59 27.71 197
2023-11-25 23:01:09 327 / 1057 Chronomaid Storytelling 13B 13B Q5_K_M 81.16 19.67 31.21 371
2023-11-25 22:34:37 707 / 1057 Tess M V1.3 34B 34B Q4_K_M 79.74 17.49 28.05 232
2023-11-25 22:00:16 271 / 1057 MergeMonster Decensored 7B 7B Q6_K 85.65 14.89 30.84 356
2023-11-25 21:32:05 936 / 1057 Capybara Tess Yi 200K DARE Ties 34B 34B Q4_K_M 67.84 25.83 24.31 153
2023-11-25 21:14:09 348 / 1057 MysticFusion 13B 13B Q5_K_M 80.82 21.14 31.09 369
2023-11-25 12:01:48 105 / 1057 PiVoT 0.1 Early 7B 7B Q6_K 85.44 6.48 30.58 442
2023-11-25 11:52:57 625 / 1057 Noromaid V0.1.1 7B 7B Q8_0 77.72 26.52 31.29 270
2023-11-25 11:44:50 583 / 1057 Yi Chat 6B 6B Q6_K 75.74 25.83 29.06 336
2023-11-25 11:28:05 75 / 1057 Stheno V2 Delta 13B 13B Q5_K_M 86.72 13.33 31.85 439
2023-11-25 11:10:09 82 / 1057 Stheno V2 Beta 13B 13B Q5_K_M 88.98 8.78 30.18 426
2023-11-25 10:55:42 586 / 1057 Stheno V2 Alpha F2 13B 13B Q5_K_M 76.77 25.97 28.49 329
2023-11-25 10:00:19 126 / 1057 Tulu 2 DPO 70B 70B Q4_K_M 94.18 4.22 30.03 350
2023-11-25 09:36:57 422 / 1057 Tulu 2 DPO 13B 13B Q5_K_M 86.34 14.69 27.91 316
2023-11-25 09:28:53 590 / 1057 Tulu 2 DPO 7B 7B Q6_K 81.90 18.36 30.51 255
2023-11-25 09:21:13 866 / 1057 Tulu 2 7B 7B Q6_K 71.16 31.57 28.61 209
2023-11-25 08:45:07 190 / 1057 Yi Chat Spicyboros LimaRPv3 34B 34B Q5_K_M 84.14 13.43 30.79 406
2023-11-25 08:35:17 462 / 1057 Mini Synatra 02 7B 7B Q6_K 78.78 21.26 32.46 335
2023-11-25 08:24:04 52 / 1057 Chupacabra V3 7B 7B Q6_K 86.44 12.74 27.45 501
2023-11-25 08:07:04 256 / 1057 X MythoChronos 13B 13B Q5_K_M 80.40 20.80 31.43 409
2023-11-25 07:59:22 858 / 1057 Smartyplats V2 7B 7B Q6_K 73.09 21.08 24.01 237
2023-11-25 07:54:28 960 / 1057 Bean 3B 3B Q8_0 51.93 24.62 23.62 259
2023-11-25 07:49:05 974 / 1057 OmegLLaMA 3B 3B Q8_0 52.17 41.14 25.93 216
2023-11-25 07:34:57 646 / 1057 MergeMonster 20231124 13B 13B Q6_K 75.74 21.79 29.69 293
2023-11-25 07:24:48 122 / 1057 juanako V1 7B 7B Q6_K 89.31 10.62 32.05 382
2023-11-24 17:48:26 220 / 1057 Capybara Tess Yi 200K 34B 34B Q4_K_M 80.72 16.44 31.19 421
2023-11-24 17:39:30 264 / 1057 MergeMonster 20231124 7B 7B Q6_K 87.33 9.23 32.00 331
2023-11-24 17:28:40 56 / 1057 MythoMist AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q8_0 88.33 12.04 25.53 495
2023-11-24 17:20:34 40 / 1057 Mistral ORCA DPO V2 7B 7B Q6_K 88.18 12.77 30.42 468
2023-11-24 17:12:05 67 / 1057 Synatra V0.3 RP 7B 7B Q8_0 82.72 15.86 35.15 453
2023-11-24 17:04:00 41 / 1057 Neural Chat V3-1 7B 7B Q6_K 88.18 12.77 30.42 468
2023-11-24 16:41:37 1 / 1057 Neural Chat V3 16k 7B 7B Q8_0 89.33 10.19 30.92 572
2023-11-24 16:03:42 90 / 1057 Euryale Inverted L2 70B 70B Q4_K_M 87.15 15.11 32.53 417
2023-11-24 14:31:43 394 / 1057 Zephyr Beta Gherkin 7B 7B Q5_K_M 84.17 12.46 31.58 310
2023-11-24 14:15:15 508 / 1057 Tulu 2 70B 70B Q4_K_M 86.07 18.47 29.62 271
2023-11-24 13:50:09 467 / 1057 Tess M V1.2 34B 34B Q4_K_M 84.29 19.70 28.70 314
2023-11-24 13:33:55 171 / 1057 Rose 20B 20B Q5_K 87.05 12.51 32.73 365
2023-11-24 13:23:35 726 / 1057 Tulu 2 13B 13B Q5_K_M 76.76 28.12 27.43 258
2023-11-24 13:15:08 721 / 1057 LLaMA Polyglot 13B 13B Q5_K_M 69.28 32.91 31.13 300
2023-11-24 13:08:49 615 / 1057 koOpenChat SFT 7B 7B Q6_K 78.48 25.31 28.97 289
2023-11-24 13:02:45 118 / 1057 Synatra V0.3 RP 7B 7B Q6_K 82.49 15.84 36.12 414
2023-11-24 12:57:33 512 / 1057 Synatra RP Orca 2 V0.1 7B 7B Q6_K 78.07 24.16 29.77 348
2023-11-24 12:52:18 550 / 1057 Synatra V0.3 DPO 7B 7B Q6_K 81.25 20.02 31.68 276
2023-11-24 12:39:07 577 / 1057 Yi Chat 34B 34B Q4_K_M 73.51 24.52 30.14 353
2023-11-24 12:23:41 641 / 1057 Synatra V0.1 Instruct 7B 7B Q6_K 76.36 25.01 27.41 312
2023-11-24 12:18:26 312 / 1057 Synatra V0.3 Base 7B 7B Q6_K 81.15 20.27 29.40 397
2023-11-24 12:12:01 690 / 1057 Cockatrice V0.1 7B 7B Q6_K 73.54 29.76 28.52 298
2023-11-24 11:55:12 916 / 1057 Samantha Yi 34B 34B Q6_K 64.15 25.69 20.70 284
2023-11-24 11:43:22 764 / 1057 Digital Socrates 13B 13B Q6_K 80.18 20.11 28.84 191
2023-11-24 11:38:04 913 / 1057 Digital Socrates 7B 7B Q6_K 71.15 30.87 21.94 207
2023-11-24 11:32:48 709 / 1057 SynthIA V1.3 Dare 0.85 7B 7B Q6_K 73.45 31.03 28.56 289
2023-11-24 11:27:21 466 / 1057 Speechless Mistral Dare 0.85 7B 7B Q6_K 82.15 21.67 30.15 322
2023-11-24 11:22:05 722 / 1057 Airoboros M 3.1.2 Dare 0.85 7B 7B Q6_K 74.20 30.20 27.57 284
2023-11-24 11:16:51 662 / 1057 CollectiveCognition V1.1 Mistral Dare 0.85 7B 7B Q6_K 75.54 28.81 26.10 318
2023-11-24 11:10:52 1055 / 1057 NSFW SFT 13B 13B Q5_K_M 45.36 29.71 0.32 4
2023-11-24 10:56:29 346 / 1057 Tess M V1.1 34B 34B Q4_K_M 85.28 16.57 28.22 352
2023-11-24 10:43:51 785 / 1057 OrionStar Yi Chat 34B 34B Q4_K_M 80.64 15.40 30.67 158
2023-11-24 10:31:57 591 / 1057 Orca 2 16k 7B 7B Q8_0 83.19 14.63 30.98 237
2023-11-24 10:26:23 63 / 1057 Chupacabra V2 7B 7B Q6_K 90.72 9.35 30.79 416
2023-11-24 10:21:12 545 / 1057 OpenInstruct Mistral 7B 7B Q6_K 87.13 12.21 26.45 268
2023-11-24 10:16:41 657 / 1057 Nous Capybara V1.9 7B 7B Q5_K_M 73.05 24.43 29.21 318
2023-11-24 10:11:43 802 / 1057 Nous Capybara V1 7B 7B Q5_K 63.69 12.96 33.01 291
2023-11-24 10:05:45 551 / 1057 OpenMonika DDLC V1 7B 7B Q8_0 85.63 13.56 26.05 284
2023-11-24 10:00:12 382 / 1057 Mistral Darwin V0.1 7B 7B Q8_0 84.21 17.20 28.82 340
2023-11-24 09:55:19 781 / 1057 Mistral NoRobots 7B 7B Q6_K 66.63 36.03 27.20 333
2023-11-24 09:50:23 782 / 1057 Zephyr NoRobots 7B 7B Q6_K 71.83 30.15 23.42 315
2023-11-24 09:45:15 708 / 1057 Merak V4 7B 7B Q6_K 77.09 24.21 27.49 263
2023-11-24 09:40:05 780 / 1057 LLaMA 2 Layla 7B 7B Q6_K 70.79 27.52 30.97 256
2023-11-24 09:25:05 459 / 1057 Blossom V3 Mistral 7B 7B Q6_K 82.80 9.30 29.29 326
2023-11-24 09:03:28 340 / 1057 GOAT Storytelling 70B 70B Q4_K_M 82.26 20.25 29.00 376
2023-11-21 21:45:15 1056 / 1057 LLaMA 2 SFT V1 13B 13B Q5_K_M 0.00 1
2023-11-21 21:16:06 1017 / 1057 TinyLlama Chat V0.6 1B 1B Q8_0 51.83 41.71 16.27 180
2023-11-21 21:14:23 1010 / 1057 TinyLlama Chat V0.5 1B 1B Q8_0 49.25 32.37 20.28 211
2023-11-21 21:11:18 608 / 1057 Karen TheEditor V2 STRICT Mistral 7B 7B Q6_K 83.83 19.15 26.03 266
2023-11-21 21:04:52 73 / 1057 MythoMist 7B 7B Q6_K 87.83 13.11 26.89 477
2023-11-21 20:47:56 109 / 1057 MythoMist 7B 7B Q4_K_M 86.79 13.78 30.29 430
2023-11-21 20:43:15 399 / 1057 Autolycus Mistral 7B 7B Q6_K 85.87 15.04 29.93 308
2023-11-21 20:24:02 605 / 1057 Free Sydney V2 Mistral 7B 7B Q6_K 83.83 16.12 25.95 269
2023-11-21 20:19:30 748 / 1057 Gen. Question Mistral 7B 7B Q6_K 75.75 27.85 23.84 289
2023-11-21 20:14:50 513 / 1057 Writing Partner Mistral 7B 7B Q6_K 88.00 12.43 26.36 280
2023-11-21 20:08:50 635 / 1057 LLaMA 2 ORCA Family 7B 7B Q6_K 70.63 26.21 28.67 362
2023-11-21 19:40:29 688 / 1057 Yarn LLaMA 2 32k 70B 70B Q4_K_M 71.15 33.67 26.11 345
2023-11-21 18:41:48 589 / 1057 Orca 2 13B 13B Q5_K_M 81.59 21.73 29.27 271
2023-11-21 18:23:29 578 / 1057 Orca 2 7B 7B Q6_K 83.12 15.08 31.22 246
2023-11-19 19:51:16 1020 / 1057 TinyAlpaca V0.1 1B 1B Q8_0 51.02 41.69 14.17 174
2023-11-19 19:41:47 676 / 1057 Platypus Yi 34B 34B Q4_K_M 76.42 25.32 27.58 290
2023-11-19 19:28:49 391 / 1057 TimeCrystal L2 13B 13B Q5_K_M 77.82 25.36 31.49 376
2023-11-19 19:13:36 968 / 1057 ELYZA Japanese LLaMA 2 Fast 7B 7B Q6_K 62.16 36.06 21.17 167
2023-11-19 18:59:57 478 / 1057 Tess Medium 200K V1.0 34B 34B Q4_K_M 76.72 27.53 29.98 375
2023-11-19 18:43:14 865 / 1057 Deacon 34B 34B Q4_K_M 59.01 21.28 29.71 321
2023-11-19 18:30:42 1015 / 1057 TinyLlama Chat V0.4 1B 1B Q8_0 52.79 32.17 16.21 195
2023-11-19 18:26:23 884 / 1057 Chinese Alpaca 2 13B 13B Q5_K 69.67 30.14 25.89 235
2023-11-19 18:20:44 1034 / 1057 Chinese LLaMA 2 1B 1B Q8_0 47.05 21.46 3.68 74
2023-11-19 18:14:06 1005 / 1057 Chinese LLaMA 2 7B 7B Q6_K 56.17 40.77 17.26 189
2023-11-19 18:10:04 1030 / 1057 Chinese Alpaca 2 1B 1B Q8_0 49.15 36.70 5.17 92
2023-11-19 18:06:55 942 / 1057 Chinese Alpaca 2 7B 7B Q6_K 58.94 37.68 29.29 187
2023-11-19 17:55:28 922 / 1057 Chinese LLaMA 2 13B 13B Q5_K 58.98 39.40 22.11 304
2023-11-19 17:45:34 424 / 1057 TimeCrystal l2 13B 13B Q5_K_S 77.57 25.04 30.11 382
2023-11-19 17:25:09 783 / 1057 MoMo V1.1 70B 70B Q4_K_M 67.54 31.27 26.82 326
2023-11-19 12:15:04 770 / 1057 Nanbeige Chat 32K 16B 16B Q4_K_M 70.82 28.25 27.42 294
2023-11-19 11:54:02 792 / 1057 Nanbeige Base 32K 16B 16B Q4_K_M 65.32 31.89 28.34 328
2023-11-19 11:39:11 205 / 1057 X NoroChronos 13B 13B Q5_K_M 84.03 18.25 33.40 377
2023-11-19 11:06:19 375 / 1057 Kaori V1 70B 70B Q4_K_M 81.40 22.64 29.63 365
2023-11-19 10:46:06 827 / 1057 Nanbeige Base 16B 16B Q4_K_M 64.88 37.15 26.11 330
2023-11-19 10:37:26 563 / 1057 Nanbeige Chat 16B 16B Q4_K_M 80.54 20.94 30.05 289
2023-11-19 10:18:58 681 / 1057 Tigerbot Chat V4 70B 70B Q4_K_M 76.96 25.75 30.36 255
2023-11-19 09:55:40 994 / 1057 Nucleus Token 500B 22B 22B Q4_K_M 53.81 39.92 20.81 206
2023-11-19 09:47:16 465 / 1057 Chupacabra 7B 7B Q8_0 87.64 10.09 26.76 299
2023-11-16 11:00:05 236 / 1057 Zephyr Alpha 7B 7B Q6_K 87.34 11.97 31.13 351
2023-11-16 10:48:42 594 / 1057 Thespis Mistral V0.6 7B 7B Q6_K 82.64 17.91 30.70 243
2023-11-16 10:37:31 341 / 1057 Noromaid V0.1.1 20B 20B Q5_K_M 83.18 17.99 30.14 356
2023-11-16 10:20:02 588 / 1057 Tess XS V1.0 7B 7B Q8_0 78.24 26.91 30.41 294
2023-11-16 09:46:12 962 / 1057 Open LLaMA 13B 13B Q5_K_M 61.16 33.97 20.10 193
2023-11-16 09:37:35 823 / 1057 Python Code 13B 13B Q5_K_M 71.04 18.45 27.93 253
2023-11-16 09:14:43 446 / 1057 Tai 70B 70B Q4_K_M 79.69 27.06 29.76 357
2023-11-16 08:48:55 833 / 1057 Python Code 33B 33B Q4_K_M 77.21 19.59 27.18 191
2023-11-16 08:36:50 199 / 1057 DaringFortitude 13B 13B Q5_K_M 89.68 12.03 28.15 371
2023-11-16 08:28:29 222 / 1057 ShiningValiantXS 13B 13B Q5_K_M 89.75 12.04 25.96 379
2023-11-16 08:13:05 679 / 1057 SynthIA V2.0 16k 7B 7B Q6_K 77.89 22.48 27.39 275
2023-11-14 20:11:49 992 / 1057 Claire 0.1 7B 7B Q4_0 56.27 36.72 21.58 178
2023-11-14 20:05:24 140 / 1057 Synatra V0.3 RP AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q5_KM 83.33 14.80 33.20 418
2023-11-14 19:45:21 602 / 1057 Opus V0 70B 70B Q4_K_M 79.32 24.24 24.22 333
2023-11-14 19:16:41 208 / 1057 Nous Capybara 34B 34B Q4_K_M 83.51 14.57 30.98 402
2023-11-14 19:04:34 168 / 1057 Misted 7B 7B Q6_K 86.00 15.68 32.54 379
2023-11-14 18:59:23 493 / 1057 Speechless Mistral Dolphin Orca Platypus Samantha 7B 7B Q5_K_M 84.36 16.77 27.96 310
2023-11-14 18:55:19 1029 / 1057 TinyMistral 248M 1B 1B Q8_0 50.91 36.16 2.73 120
2023-11-14 18:47:35 298 / 1057 Noromaid V0.1.1 13B 13B Q5_K_M 81.25 20.48 31.98 378
2023-11-13 17:18:43 428 / 1057 Magdump 13B 13B Q5_K_M 78.09 24.53 28.74 389
2023-11-13 17:10:56 618 / 1057 Yi 200K Airo Claude Puffin 6B 6B Q6_K 71.43 29.43 28.39 364
2023-11-13 17:00:48 374 / 1057 Stheno Variants L2 13B 13B Q5_K_M 76.91 19.90 31.09 397
2023-11-13 16:54:39 773 / 1057 Medusa 1.1 L2 7B 7B Q6_K 70.91 27.67 27.69 289
2023-11-13 16:47:31 757 / 1057 Barcenas 13B 13B Q5_K_M 77.05 26.28 23.94 271
2023-11-13 16:42:12 880 / 1057 ZaraRP 1.1 L2 7B 7B Q5_K_M 71.74 22.86 26.00 217
2023-11-13 16:35:47 787 / 1057 SuperCOT L2 13B 13B Q5_K_M 70.78 30.78 29.42 268
2023-11-13 16:24:13 197 / 1057 MM ReMM L2 20B 20B Q5_K_M 87.92 10.94 31.25 362
2023-11-13 16:12:56 1008 / 1057 Puma 3B 3B Q4_1 47.89 15.87 24.85 190
2023-11-13 16:08:00 673 / 1057 Kiwi 7B 7B Q6_K 68.80 24.80 30.66 338
2023-11-13 15:43:16 791 / 1057 LLaMA 30B 30B Q4_K_M 67.12 36.77 28.25 311
2023-11-13 15:10:21 951 / 1057 ALMA 13B 13B Q6_K 59.92 38.59 25.36 182
2023-11-13 14:58:17 985 / 1057 ALMA 7B 7B Q6_K 57.51 36.72 20.35 187
2023-11-13 14:50:12 927 / 1057 LLaMA 13B 13B Q5_K_M 62.01 39.30 24.25 238
2023-11-13 14:40:50 889 / 1057 Yi 6B 6B Q6_K 67.98 35.08 21.69 279
2023-11-13 14:20:43 354 / 1057 Dolphin 2.2 Yi 34B 34B Q4_K_M 87.46 15.77 31.62 295
2023-11-13 14:05:53 444 / 1057 Eileithyia 13B 13B Q5_K_M 73.39 29.24 27.70 440
2023-11-13 13:59:29 480 / 1057 Eileithyia 7B 7B Q8_0 83.58 19.03 27.88 323
2023-11-13 13:54:40 759 / 1057 Baslisk V0.2 7B 7B Q6_K 68.92 33.71 28.82 305
2023-11-13 13:44:17 255 / 1057 Noromaid V0.1 13B 13B Q5_K_M 77.94 19.48 27.78 468
2023-11-13 13:32:08 417 / 1057 Augmental ReMM 13B 13B Q5_K_M 75.45 25.88 28.32 423
2023-11-13 13:24:37 771 / 1057 Hesperus V1 L2 13B 13B Q5_K_M 68.11 33.02 28.67 309
2023-11-13 13:17:26 762 / 1057 Thespis V0.6 13B 13B Q5_K_M 76.12 25.33 29.38 227
2023-11-12 13:31:16 696 / 1057 Opus V0 7B 7B Q8_0 77.26 25.12 25.14 290
2023-11-12 13:18:01 321 / 1057 Nethena Glued 20B 20B Q4_K_M 81.26 20.73 28.15 402
2023-11-12 12:50:40 1041 / 1057 Giraffe V2 32k 13B 13B Q5_K_M 51.76 36.14 0.00 0
2023-11-12 12:40:42 281 / 1057 Hermes Trismegistus Mistral 7B 7B Q5_K_M 87.87 6.29 30.66 331
2023-11-12 12:34:36 675 / 1057 Merak V4 PROTOTYPE6 7B 7B Q5_K_M 76.22 24.49 29.96 270
2023-11-12 12:30:29 1019 / 1057 Smartyplats 1.1b V1 1B 1B Q8_0 51.29 42.58 16.34 157
2023-11-12 12:28:17 924 / 1057 MiniChat 3B 3B 3B Q8_0 60.71 26.98 24.77 255
2023-11-12 12:24:44 957 / 1057 MiniMA 3B 3B 3B Q8_0 56.47 35.95 22.05 234
2023-11-12 12:21:22 1000 / 1057 Shearedplats 2 V1 2B 2B Q4_0 54.70 39.18 18.62 208
2023-11-12 12:16:07 611 / 1057 Mistral OpenOrca oasst top1 2023-08-25 V1 7B 7B Q5_K_M 78.27 26.84 25.68 324
2023-11-12 11:59:32 854 / 1057 Yi 200K LLaMAfied 34B 34B Q5_K_M 60.97 23.39 27.05 334
2023-11-12 11:39:04 853 / 1057 Yi 200K 34B 34B Q5_K_M 60.97 23.39 27.05 334
2023-11-12 11:28:28 844 / 1057 Yi 200K 6B 6B Q5_K_M 68.13 32.21 25.12 285
2023-11-12 11:19:49 250 / 1057 Augmental Unholy 13B 13B Q5_K_M 85.38 15.90 31.33 362
2023-11-12 11:13:52 634 / 1057 OpenChat 3.5 16k 7B 7B Q5_K_M 75.17 26.95 28.41 319
2023-11-12 11:08:58 408 / 1057 Kanelsnegl V0.1 7B 7B Q4_K 85.56 16.26 29.15 317
2023-11-12 11:02:03 815 / 1057 Cat V1.0 13B 13B Q5_K_M 68.13 34.94 26.12 301
2023-11-12 10:56:15 1001 / 1057 Bling Sheared LLaMA 2 0.1 2B 2B Q8_0 52.80 42.12 18.38 226
2023-11-12 10:52:31 983 / 1057 Bling Sheared LLaMA 2 0.1 1B 1B Q8_0 53.98 32.61 17.29 254
2023-11-12 10:50:07 1003 / 1057 Sheared LLaMA 2 1B 1B Q8_0 52.80 39.59 19.54 208
2023-11-12 10:46:04 977 / 1057 Sheared LLaMA 2 2B 2B Q5_K_M 54.01 39.17 18.66 256
2023-11-12 10:40:17 716 / 1057 Prometheus V1.0 13B 13B Q5_K_M 75.23 23.66 23.50 313
2023-11-10 14:00:50 514 / 1057 SynthiAthena V2 13B 13B Q5_K_M 78.89 23.52 30.92 328
2023-11-10 13:51:44 479 / 1057 LimaBean 13B 13B Q5_K_M 77.88 25.04 27.00 391
2023-11-10 13:42:12 334 / 1057 MLewd Chat V2 13B 13B Q5_K_M 82.48 20.23 27.69 389
2023-11-10 13:34:35 767 / 1057 Mistral Airoboros V0.1 11B 11B Q8_0 69.52 34.60 28.59 299
2023-11-10 13:29:03 400 / 1057 MistRP AirOrca 7B 7B Q5_K_M 84.09 17.50 29.26 332
2023-11-10 13:21:40 519 / 1057 Mistral CC Air 11B 11B Q5_K_M 79.25 23.23 29.19 337
2023-11-10 13:15:20 642 / 1057 PetrolLM Claude Chat 7B 7B Q8_0 71.81 27.67 32.67 308
2023-11-10 13:06:30 329 / 1057 MLewd V2.4 13B 13B Q5_K_M 78.01 24.64 28.23 430
2023-11-10 13:00:15 319 / 1057 Dolphin 2.1 OpenOrca 7B 7B Q5_K_M 86.27 14.52 29.64 339
2023-11-10 12:52:56 576 / 1057 Mistral CC Air RP 11B 11B Q5_K_M 79.30 22.56 27.80 317
2023-11-10 12:47:48 818 / 1057 Claude 2 Alpaca 7B 7B Q5_K_M 67.78 28.32 30.95 258
2023-11-10 12:40:26 712 / 1057 Claude 2 Alpaca 13B 13B Q5_K_M 70.91 31.25 29.42 305
2023-11-10 08:02:52 893 / 1057 Taiwan LLM V2.0 Chat 13B 13B Q5_1 63.22 35.37 26.29 279
2023-11-10 07:45:27 695 / 1057 LimaRPv3 Yi 34B 34B Q4_K_M 62.82 21.03 25.83 429
2023-11-10 07:40:16 565 / 1057 Vicuna V1.5 16K 13B 13B Q5_K_M 78.64 24.93 28.54 321
2023-11-10 07:32:27 654 / 1057 Vicuna V1.5 13B 13B Q5_K_M 76.86 22.26 27.95 293
2023-11-09 15:19:22 156 / 1057 Stairolz 70B 70B Q4_K_S 88.32 13.17 30.56 382
2023-11-09 14:52:39 226 / 1057 Echidna Tiefigther 25 13B 13B Q5_K_M 81.40 19.07 32.49 400
2023-11-09 14:46:52 741 / 1057 Astrid Mistral 7B 7B Q5_K_M 72.69 31.59 28.22 283
2023-11-09 14:33:19 698 / 1057 JudgeLM V1.0 33B 33B Q5_K_M 72.85 28.99 28.05 304
2023-11-09 14:19:38 883 / 1057 Prometheus V1.0 7B 7B Q8_0 69.44 30.63 23.30 264
2023-11-09 14:15:55 838 / 1057 Mistral Ita 7B 7B Q5_K_M 75.58 23.60 25.91 207
2023-11-09 13:47:42 561 / 1057 LimaRP V2 LLaMA 2 70B 70B Q3_K_M 74.97 30.43 24.06 403
2023-11-09 13:26:21 689 / 1057 Prometheus V1.0 13B 13B Q6_K 75.34 23.26 25.55 308
2023-11-09 13:16:40 796 / 1057 Tsukasa LimaRP 13B 13B Q5_K_M 68.43 32.71 20.93 365
2023-11-09 13:06:02 661 / 1057 LimaRP V3 LLaMA 2 13B 13B Q6_K 67.30 33.45 25.13 410
2023-11-09 12:38:49 667 / 1057 LimaRPv3 LLaMA 2 70B 70B Q3_K_M 74.92 30.90 23.61 346
2023-11-09 12:15:08 775 / 1057 Phind CodeLlama V1 34B 34B Q4_K_M 79.10 23.09 26.49 217
2023-11-09 12:05:09 415 / 1057 Hexoteric 7B 7B Q5_K_M 87.49 14.35 31.81 270
2023-11-09 11:54:15 515 / 1057 Phind CodeLlama V2 34B 34B Q4_K_M 85.07 17.33 26.77 302
2023-11-09 11:44:19 686 / 1057 ANIMA Phi Neptune Mistral 7B 7B Q5_K_M 73.05 31.74 30.07 291
2023-11-09 11:31:51 507 / 1057 Yi GiftedConvo Merged 34B 34B Q4_K_M 84.65 19.96 28.19 299
2023-11-09 11:22:31 740 / 1057 KAI Beta 7B 7B Q5_K_M 72.69 31.59 28.22 283
2023-11-09 11:00:54 389 / 1057 Chronob 1.4 Lin 70B 70B Q4_K_S 80.65 24.27 29.14 371
2023-11-09 10:34:18 912 / 1057 Mimicra V1 13B 13B Q5_K_M 68.30 28.14 19.63 263
2023-11-09 10:28:39 727 / 1057 Opus V0 7B 7B Q5_K_M 77.91 24.92 24.91 268
2023-11-09 10:09:23 451 / 1057 Dawn V2 70B 70B Q4_K_M 86.62 15.25 27.47 308
2023-11-09 09:46:52 677 / 1057 Mistral LimaRP 0.75w 7B 7B Q5_K_M 73.14 31.00 26.17 335
2023-11-09 09:40:30 684 / 1057 LLaMA 2 Chat LimaRP V2 Merged 13B 13B Q5_K_M 75.95 19.38 29.76 266
2023-11-09 09:29:06 485 / 1057 LLaMA 2 TiefighterLR 13B 13B Q5_K_M 74.47 27.37 26.75 424
2023-11-09 09:06:55 242 / 1057 Dolphin 2.2 70B 70B Q4_K_M 88.57 13.53 30.85 337
2023-11-09 08:41:02 238 / 1057 Zephyr Cucumber Instruct 7B 7B Q5_K_M 86.22 8.49 32.22 350
2023-11-09 08:36:30 814 / 1057 KAI Instruct 7B 7B Q5_K_M 67.11 22.55 30.24 273
2023-11-08 13:50:29 308 / 1057 Trion M 7B 7B Q4_K 87.57 13.18 30.92 321
2023-11-08 13:44:35 659 / 1057 Airoboros L2 GPT4 m2.0 13B 13B Q5_K_M 76.23 18.69 32.82 251
2023-11-08 13:38:40 807 / 1057 Airoboros L2 2.2 7B 7B Q5_K_M 67.07 30.67 29.61 288
2023-11-08 13:11:26 60 / 1057 Airoboros L2 2.2 70B 70B Q4_K_M 88.20 10.61 29.16 459
2023-11-08 12:48:58 786 / 1057 Airoboros C 2.2 34B 34B Q4_K_M 74.48 30.23 24.12 281
2023-11-08 12:37:16 794 / 1057 Chronolima Airo Grad L2 13B 13B Q5_K_M 70.09 28.35 27.44 288
2023-11-08 12:18:15 682 / 1057 Airoboros C 2.2.1 34B 34B Q4_K_M 79.44 25.67 24.97 278
2023-11-08 12:06:10 714 / 1057 Airolima Chronos Grad L2 13B 13B Q5_K_M 70.43 29.21 28.42 319
2023-11-08 11:54:52 666 / 1057 Airoboros 2.2.1 Mistral 34B 34B Q4_K_S 78.83 26.01 25.41 290
2023-11-08 11:43:17 834 / 1057 Mistral Airoboros RP V1 11B 11B Q6_K 72.46 31.45 22.43 279
2023-11-08 11:35:45 537 / 1057 airoboros L2 3.1 13B 13B Q5_K_M 79.86 22.77 31.35 299
2023-11-08 11:12:00 297 / 1057 Airoboros L2 3.1 70B 70B Q4_K_M 84.85 19.65 29.26 368
2023-11-08 10:46:03 616 / 1057 Airoboros L2 3.1.1 13B 13B Q5_K_M 75.98 24.55 27.83 324
2023-11-08 10:40:02 441 / 1057 Airoboros M 3.1.1 7B 7B Q5_K_M 83.01 17.14 32.72 297
2023-11-08 10:18:12 300 / 1057 Airoboros L2 3.1.2 70B 70B Q4_K_M 82.96 22.39 28.51 392
2023-11-08 09:57:16 318 / 1057 PsyFighter 13B 13B Q5_K_M 78.53 20.85 30.46 409
2023-11-08 09:40:29 575 / 1057 Airoboros L2 C 3.1.2 70B 70B Q4_K_M 87.88 13.53 27.27 236
2023-11-08 09:16:31 674 / 1057 Airoboros 3.1.2 33B 33B Q4_K_M 71.35 32.26 29.96 319
2023-11-08 09:03:38 986 / 1057 TinyLlama 1T OpenOrca 1B 1B Q5_K_M 56.11 36.13 16.46 236
2023-11-08 08:59:17 929 / 1057 Rinna Youri 7B 7B Q5_K_M 57.01 40.15 21.95 306
2023-11-08 08:54:40 896 / 1057 Rinna Youri Chat 7B 7B Q5_K_M 70.46 31.39 22.56 235
2023-11-08 08:49:25 420 / 1057 OpenChat 3.5 7B 7B Q5_K_M 88.09 13.10 28.63 293
2023-11-08 08:45:21 1012 / 1057 TinyAiroboros 2.2.1 1B 1B Q6_K 52.78 41.04 15.86 213
2023-11-08 08:36:20 528 / 1057 Uncensored Jordan 33B 33B Q5_K_M 87.37 15.37 31.75 227
2023-11-08 08:12:15 788 / 1057 Wizard Vicuna Uncensored 13B 13B Q5_K_M 74.08 27.01 29.57 231
2023-11-07 19:26:03 638 / 1057 Vicuna 33B 33B Q4_K_M 79.25 18.07 30.58 254
2023-11-07 19:07:02 861 / 1057 Barcenas Mistral 7B 7B Q5_K_M 69.23 34.29 28.30 233
2023-11-07 19:01:29 553 / 1057 OpenBuddy Zephyr V14.1 7B 7B Q5_K_M 74.35 28.01 30.75 352
2023-11-06 15:52:37 180 / 1057 Upstage LLaMA Instruct 65B 65B Q4_K_M 88.45 11.37 32.86 347
2023-11-06 14:57:17 494 / 1057 Euryale L2 70B 70B Q4_K_M 79.94 24.08 27.13 362
2023-11-06 14:21:04 633 / 1057 LLaMA 2 Chat Uncensored 70B 70B Q4_K_M 75.19 28.58 30.22 302
2023-11-06 13:58:23 301 / 1057 UtopiaXL 13B 13B Q5_K_M 77.18 21.16 28.39 451
2023-11-06 13:34:05 687 / 1057 LLaMA 65B 65B Q4_K_M 74.61 28.31 23.94 331
2023-11-06 13:18:59 975 / 1057 TinyLlama 1.1B Chat V0.3 1B 1B Q5_K_M 52.81 36.24 19.91 265
2023-11-06 12:57:19 379 / 1057 Euryale 1.3 L2 70B 70B Q4_K_M 84.26 20.13 26.92 358
2023-11-06 12:41:39 1023 / 1057 TinyLLaMA MiniGuanaco 1.5T 1B 1B Q8_0 51.70 41.49 14.81 144
2023-11-06 11:59:56 182 / 1057 OpenHermes 2.5 AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q5_KM 88.53 8.91 28.69 385
2023-11-06 11:37:44 285 / 1057 Euryale 1.4 L2 70B 70B Q4_K_S 85.79 17.49 29.68 360
2023-11-06 11:07:19 624 / 1057 LLaMA 2 Chat 70B 70B Q4_K_M 86.76 12.93 24.82 241
2023-11-06 10:39:12 188 / 1057 Toppy M 7B 7B Q5_K_M 89.30 9.66 32.81 336
2023-11-06 10:34:01 385 / 1057 Naberius 7B 7B Q5_K_M 85.44 17.58 29.89 317
2023-11-06 10:13:49 730 / 1057 LLaMA 2 70B 70B Q4_K_M 74.79 30.87 22.70 317
2023-11-06 09:48:41 910 / 1057 Yi 34B 34B Q4_K_M 57.91 22.08 27.45 295
2023-11-04 17:33:43 371 / 1057 lzlv 70B 70B Q4_K_M 86.02 17.36 29.61 321
2023-11-04 16:58:22 539 / 1057 Guanaco 65B 65B Q4_K_M 78.85 23.00 29.00 330
2023-11-04 16:19:56 183 / 1057 Xwin LM V0.1 70B 70B Q4_K_M 88.54 12.54 31.02 362
2023-11-04 15:57:49 240 / 1057 Nete 13B 13B Q5_K_M 79.74 23.26 30.16 434
2023-11-04 15:35:39 258 / 1057 Airoboros L2 2.2.1 70B 70B Q4_K_M 87.47 15.26 30.50 346
2023-11-04 15:01:50 141 / 1057 Sheep Duck LLaMA 2 V1.1 70B 70B Q4_K_M 89.24 11.98 31.23 377
2023-11-04 14:36:00 64 / 1057 PsyMedRP V1 20B 20B Q5_K_M 88.48 9.30 30.59 440
2023-11-04 14:08:16 102 / 1057 ORCA LLaMA QLoRA 70B 70B Q4_K_M 90.07 11.63 30.77 396
2023-11-04 13:42:04 151 / 1057 Nethena MLewd Xwin 23B 23B Q5_K_M 83.30 17.27 33.98 405
2023-11-04 13:19:38 562 / 1057 WizardLM V1.0 70B 70B Q4_K_M 85.99 17.63 26.56 269
2023-11-04 12:45:19 338 / 1057 Airoboros L2 GPT4 1.4.1 70B 70B Q4_K_M 82.93 20.07 28.47 376
2023-11-04 12:17:30 369 / 1057 Dolphin 2.2.1 AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q5_K_M 85.00 17.29 27.09 355
2023-11-03 22:32:17 387 / 1057 Dolphin 2.2.1 Mistral 7B 7B Q5_K_M 85.99 16.31 29.25 317
2023-11-03 22:12:13 499 / 1057 Camel Platypus2 70B 70B Q4_K_M 82.90 22.22 26.49 337
2023-11-03 21:22:30 344 / 1057 Synthia V1.1 70B 70B Q4_K_M 82.94 20.96 30.00 359
2023-11-03 20:57:28 728 / 1057 Chronos 33B 33B Q4_K_M 72.46 27.67 24.20 328
2023-11-03 20:29:28 223 / 1057 GodziLLa 2 70B 70B Q4_K_M 83.19 17.93 30.29 404
2023-11-03 20:00:55 453 / 1057 Airoboros 2.1 33B 33B Q4_K_M 75.62 28.68 31.82 377
2023-11-03 19:32:09 541 / 1057 Chronos V2 70B 70B Q4_K_M 76.67 27.99 27.76 362
2023-11-03 18:56:40 288 / 1057 Airoboros L2 2.1 Creative 70B 70B Q4_K_M 83.27 20.46 30.23 379
2023-11-03 18:31:48 540 / 1057 Airochronos 33B 33B Q4_K_M 75.00 27.00 31.83 342
2023-11-03 18:04:42 174 / 1057 StableBeluga 2 70B 70B Q4_K_M 87.51 13.63 29.39 391
2023-11-03 17:40:16 825 / 1057 CAMEL Combined Data 33B 33B Q4_K_M 67.21 36.16 29.38 277
2023-11-03 17:12:46 232 / 1057 Airoboros L2 2.1 70B 70B Q4_K_M 83.50 20.19 31.26 389
2023-11-03 16:47:15 522 / 1057 Chronoboros 33B 33B Q4_K_M 74.93 28.24 31.21 360
2023-11-03 16:22:11 595 / 1057 Platypus 2 70B 70B Q4_K_M 78.04 27.72 26.06 330
2023-11-03 16:02:38 366 / 1057 Thespis Mistral V0.5 7B 7B Q5_K_M 82.51 19.35 33.89 318
2023-11-03 15:49:22 731 / 1057 Frank Uncensored 13B 13B Q5_K_M 76.04 22.32 30.81 228
2023-11-03 15:40:00 617 / 1057 TerraMix 16K 13B 13B Q5_K_M 74.97 28.83 25.92 352
2023-11-03 15:31:55 609 / 1057 MegaMix A1 13B 13B Q5_K_M 76.53 24.29 29.22 309
2023-11-03 15:19:44 345 / 1057 Xwin MLewd V0.2 13B 13B Q5_K_M 78.53 23.92 29.06 412
2023-11-03 14:58:43 630 / 1057 Yarn Mistral 128k 7B 7B Q5_K_M 75.29 28.74 26.17 341
2023-11-03 14:53:27 307 / 1057 OpenHermes 2.5 Mistral 7B 7B Q5_K_M 87.65 8.67 29.17 337
2023-11-03 14:30:55 450 / 1057 SynthIA V1.5 70B 70B Q4_K_M 79.54 24.26 29.92 356
2023-11-03 13:54:38 124 / 1057 StellarBright 70B 70B Q4_K_M 88.56 12.45 30.36 404
2023-11-03 13:33:52 882 / 1057 Mistral NSFWSTORY LoRA 7B 7B Q5_K_M 68.93 33.96 21.95 282
2023-11-03 13:28:17 130 / 1057 Synatra V0.3 RP 7B 7B Q4_K_M 82.69 15.97 34.04 425
2023-11-03 13:24:20 1043 / 1057 Azale AI Starstreak Alpha 7B 7B Q5_K_S 51.22 41.01 0.22 3
2023-11-03 13:19:53 904 / 1057 Rinna Youri Instruction 7B 7B Q5_K_M 72.36 28.08 19.42 233
2023-11-03 13:11:18 800 / 1057 Skywork Airoboros Test 13B 13B Q4_K_M 70.60 32.48 22.43 325
2023-11-03 13:00:55 828 / 1057 Skywork Airo Claude Pippa Puffin 13B 13B Q4_K_M 71.44 30.22 22.44 298
2023-11-03 12:52:30 829 / 1057 Skywork Spicyboros 3.1 13B 13B Q4_K_M 67.55 32.72 26.33 300
2023-11-03 12:37:48 769 / 1057 Basilisk V0.2 7B 7B Q5_K_M 68.55 32.97 30.59 287
2023-11-03 12:28:36 1033 / 1057 CyberAgentLM2 Calm 2 Chat 7B 7B Q5_K_M 51.65 40.43 4.52 43
2023-11-03 12:18:50 620 / 1057 L2 TheSpurral V2 13B 13B Q5_K_S 71.22 31.20 30.53 345
2023-11-03 12:08:54 458 / 1057 L2 TheSpurral M2 13B 13B Q5_K_S 76.32 24.97 31.43 371
2023-11-03 11:59:10 416 / 1057 L2 TheSpurral M2.2 13B 13B Q5_K_M 78.49 21.12 30.83 369
2023-11-03 11:53:17 803 / 1057 Nous Capybara 7B 7B Q5_K_M 63.69 12.95 33.01 291
2023-11-03 11:48:19 531 / 1057 Airoboros Mistral 2.2 7B 7B Q5_K_M 80.23 24.66 32.39 290
2023-11-03 11:43:28 636 / 1057 Dans TotSirocco 7B 7B Q5_K_M 79.47 25.28 27.54 283
2023-11-03 11:37:42 510 / 1057 Mistralic 1 7B 7B Q5_K_M 80.67 23.47 28.41 335
2023-11-03 11:32:36 736 / 1057 Airoboros L2 3.0 7B 7B Q5_K_M 67.75 22.92 29.36 323
2023-11-03 11:25:24 558 / 1057 Airoboros L2 3.0 13B 13B Q5_K_M 75.97 26.54 29.32 345
2023-11-03 11:16:29 439 / 1057 UndiMix V3 13B 13B Q5_K_M 78.25 23.24 31.68 356
2023-11-03 11:09:11 189 / 1057 ZephRP M 7B 7B Q5_K_M 85.79 9.53 30.01 397
2023-11-03 11:03:21 955 / 1057 Pandalyst V1.0 13B 13B Q5_K_M 65.73 34.66 16.98 192
2023-11-03 10:57:26 603 / 1057 CollectiveCognition V1.1 Mistral 7B 7B Q5_K_M 85.28 12.84 27.02 246
2023-11-03 10:52:52 778 / 1057 Dans AdventurousWinds 7B 7B Q5_K_M 72.38 31.58 24.93 298
2023-11-03 10:47:03 233 / 1057 Mistral OpenOrca 7B 7B Q5_K_M 86.48 16.15 28.91 381
2023-11-03 10:40:04 734 / 1057 UltraLM V2.0 13B 13B Q5_K_M 71.92 30.45 29.28 282
2023-11-03 10:32:11 784 / 1057 EM German V01 13B 13B Q5_K_M 68.03 28.04 26.36 325
2023-11-03 10:26:31 895 / 1057 EM German V01 7B 7B Q5_K_M 63.92 28.84 26.58 263
2023-11-03 10:22:33 754 / 1057 LLaMA 2 Arguments 7B 7B Q5_K_M 76.80 16.15 29.98 218
2023-11-03 10:18:03 991 / 1057 Airoboros M 3.0 7B 7B Q5_K_M 60.40 19.91 14.64 202
2023-11-03 10:10:46 529 / 1057 UndiMix V4 13B 13B Q5_K_M 79.01 22.82 30.81 319
2023-11-03 10:01:41 139 / 1057 Sheep Duck LLaMA 2 13B 13B Q5_K_M 87.83 14.49 30.39 400
2023-11-03 09:52:14 243 / 1057 Athena V4 13B 13B Q5_K_M 80.98 21.24 30.95 411
2023-11-03 09:46:44 711 / 1057 Mistral Trismegistus 7B 7B Q5_K_M 79.05 16.64 32.91 191
2023-11-03 09:42:59 937 / 1057 Leo Mistral Hessianai Chat 7B 7B Q5_K_M 67.65 6.86 25.64 141
2023-11-03 09:38:49 1014 / 1057 Pandalyst V1.2 7B 7B Q5_K_M 59.87 37.39 11.61 178
2023-11-03 09:32:55 692 / 1057 Dans AdventurousWinds Mk2 7B 7B Q5_K_M 70.35 31.32 25.55 357
2023-11-03 09:25:44 890 / 1057 RPGuild ChatML 13B 13B Q5_K_M 63.24 37.94 23.64 307
2023-11-03 09:18:49 176 / 1057 SlimOpenOrca Mistral 7B 7B Q5_K_M 88.49 12.09 27.02 403
2023-11-03 09:10:14 492 / 1057 PsyMedRP V1 13B 13B Q5_K_M 76.76 23.74 26.07 404
2023-11-03 09:03:38 215 / 1057 Dolphin 2.1 Mistral 7B 7B Q5_K_M 86.69 9.86 31.74 359
2023-11-03 08:54:50 254 / 1057 MistralMakise Merged 13B 13B Q5_K_M 80.73 21.39 29.43 425
2023-11-03 08:49:25 806 / 1057 AgentLM 7B 7B Q5_K_M 77.02 19.39 29.45 190
2023-11-03 08:42:55 847 / 1057 AgentLM 13B 13B Q5_K_M 72.63 19.68 28.64 206
2023-11-03 08:32:34 841 / 1057 Ziya Coding V1.0 34B 34B Q4_K_M 75.44 25.13 21.74 246
2023-11-03 07:55:46 452 / 1057 Mistral SciPhi 32k 7B 7B Q5_K_M 83.43 20.18 29.02 325
2023-11-03 07:49:25 500 / 1057 Vigostral Chat 7B 7B Q5_K_M 81.38 21.70 30.52 314
2023-11-03 07:39:49 530 / 1057 Augmental V1.50 B 13B 13B Q5_K_M 76.91 25.15 28.75 359
2023-11-03 07:24:06 461 / 1057 Augmental V1.50 A 13B 13B Q5_K_M 77.43 25.19 29.72 375
2023-11-03 07:07:56 836 / 1057 Free Sydney V2 13B 13B Q5_K_M 74.72 25.70 18.61 287
2023-11-03 06:21:37 648 / 1057 Nous Capybara V1.9 7B 7B Q5_K_M 73.07 24.41 29.94 316
2023-11-03 06:11:48 229 / 1057 Athnete 13B 13B Q5_K_M 81.91 20.02 31.53 403
2023-11-03 05:18:16 719 / 1057 Uncensored Jordan 13B 13B Q5_K_M 79.92 19.97 27.42 229
2023-11-03 05:01:56 953 / 1057 Uncensored Jordan 7B 7B Q5_K_M 62.20 37.68 23.61 173
2023-11-03 04:54:39 473 / 1057 SciPhi Self RAG Mistral 32k 7B 7B Q5_K_M 88.00 9.82 30.06 263
2023-11-03 04:47:24 621 / 1057 Yarn Mistral 64k 7B 7B Q5_K_M 75.03 28.96 27.89 331
2023-11-03 04:13:20 114 / 1057 Emerhyst 20B 20B Q5_K_M 88.33 11.54 29.20 423
2023-11-03 03:14:15 655 / 1057 Nous Hermes LLaMA-2 13B 13B Q5_K_M 79.25 22.50 31.07 239
2023-11-03 02:29:44 569 / 1057 UndiMix v1 13B 13B Q5_K_M 77.78 20.38 30.73 307
2023-11-03 01:48:14 582 / 1057 Nous Hermes 13B 13B Q5_K_M 81.22 19.76 31.81 257
2023-11-03 01:06:07 699 / 1057 WizardLM v1.2 13B 13B Q4_0 75.81 24.46 25.28 300
2023-11-03 00:40:50 267 / 1057 LLaMA-2 Chat AYB 13B 13B Q5_K_M 87.83 14.37 28.75 355
2023-11-02 23:35:09 859 / 1057 LLaMA-2 Mistral 13B 13B Q5_K_M 63.43 37.43 26.59 309
2023-11-02 21:52:14 239 / 1057 LLaMA-2 Chat AYT 13B 13B Q5_K_M 89.88 11.84 26.82 364
2023-11-02 21:42:59 532 / 1057 MLewd 13B 13B Q5_K_M 74.71 20.25 32.08 348
2023-11-02 21:35:30 542 / 1057 Thorns 13B 13B Q5_K_M 79.08 23.25 35.10 268
2023-11-02 21:25:02 50 / 1057 LLaMA-2 Ensemble v6 13B 13B Q5_K_M 86.93 12.56 29.25 482
2023-11-02 21:16:16 502 / 1057 UndiMix v2 13B 13B Q5_K_M 79.50 18.15 32.22 316
2023-11-02 21:08:46 668 / 1057 Airoboros GPT4 2.0 LLaMA-2 13B 13B Q5_K_M 73.61 19.55 32.58 274
2023-11-02 20:59:11 206 / 1057 Stheno 1.8 13B 13B Q5_K_M 84.72 17.79 31.27 390
2023-11-02 20:51:20 626 / 1057 MegaMix T1 13B 13B Q5_K_M 76.36 23.71 29.70 298
2023-11-02 20:42:37 432 / 1057 MXLewdMini 13B 13B Q5_K_M 79.11 23.37 31.94 347
2023-11-02 20:34:13 658 / 1057 Chronos Hermes v2 13B 13B Q5_K_M 72.39 30.92 28.38 332
2023-11-02 20:26:49 793 / 1057 Fireflx v1.2 13B 13B Q5_K_M 69.25 30.76 28.70 285
2023-11-02 20:18:43 876 / 1057 Guanaco Uncensored 13B 13B Q5_K_M 62.92 34.99 28.89 282
2023-11-02 20:10:33 842 / 1057 Airoboros 2.1 YaRN 64K 13B 13B Q5_K_M 62.12 36.93 28.13 319
2023-11-02 20:00:42 652 / 1057 Huginn v4.5 13B 13B Q5_K_M 70.00 26.74 26.10 381
2023-11-02 19:52:50 610 / 1057 Mythalion 13B 13B Q5_K_M 74.39 26.58 29.05 332
2023-11-02 19:42:55 650 / 1057 Huginn v4 13B 13B Q5_K_M 70.00 26.74 26.10 381
2023-11-02 19:35:40 678 / 1057 MythoLogic 13B 13B Q5_K_M 75.22 26.61 31.57 263
2023-11-02 19:28:04 808 / 1057 Saiga 2 13B 13B Q5_K 66.53 33.66 28.01 307
2023-11-02 19:20:28 660 / 1057 GradientPutri MegaMix S1 13B 13B Q5_K_S 73.27 28.21 29.39 312
2023-11-02 19:09:50 204 / 1057 ReMM S Kimiko v2 13B 13B Q5_K_M 76.27 20.51 32.97 459
2023-11-02 19:00:52 765 / 1057 Kimiko V2 13B 13B Q5_K_M 68.02 33.04 27.73 323
2023-11-02 18:59:58 651 / 1057 Huginn v3 13B 13B Q5_K_M 70.00 26.74 26.10 381
2023-11-02 18:16:08 534 / 1057 LlongOrca 16K 13B 13B Q5_K_M 78.47 26.08 25.83 368
2023-11-02 17:24:38 469 / 1057 ReMM v1 LRPSGPT 2Char 13B 13B Q5_K_M 74.89 22.43 32.40 373
2023-11-02 16:20:18 116 / 1057 Utopia 13B 13B Q5_K_M 85.05 16.38 30.85 439
2023-11-02 15:10:19 449 / 1057 ReMM PIPPA 13B 13B Q5_K_M 74.73 22.36 29.34 410
2023-11-02 14:25:11 360 / 1057 LLaMA 2 Tiefighter 13B 13B Q5_K_M 78.89 21.32 30.07 393
2023-11-02 13:14:14 753 / 1057 MegaMix S1 13B 13B Q5_K_M 72.97 28.28 25.83 296
2023-11-02 12:22:01 418 / 1057 Stheno Inverted 13B 13B Q5_K_M 77.19 21.26 29.65 393
2023-11-02 11:35:33 520 / 1057 Inkbot 4k 13B 13B Q4_K_M 77.20 24.26 28.14 367
2023-11-02 10:54:13 789 / 1057 Pygmalion 2 13B 13B Q5_K_M 69.17 32.29 29.05 284
2023-11-02 10:21:30 737 / 1057 Mistral PetroLimaRP v3 12B 12B Q5_K_M 61.14 24.42 27.66 405
2023-11-02 09:51:55 746 / 1057 Airoboros GPT4 1.4.1 13B 13B Q5_K_M 69.09 29.66 28.15 316
2023-11-02 09:08:35 429 / 1057 StableBeluga 13B 13B Q5_K_M 82.65 18.52 28.02 350
2023-11-02 08:24:46 349 / 1057 Unholy v1.1 13B 13B Q5_K_M 86.20 14.42 30.72 318
2023-11-02 07:38:57 732 / 1057 Stheno Chat 13B 13B Q5_K_M 74.94 24.32 27.64 268
2023-11-02 06:50:49 306 / 1057 Athena v3 13B 13B Q5_K_M 81.45 20.68 32.76 366
2023-11-02 05:59:38 378 / 1057 MythoMax Kimiko Mix 13B 13B Q5_K_M 79.60 23.90 29.16 385
2023-11-02 05:14:36 352 / 1057 OpenRP SuperCOT 13B 13B Q5_K_M 84.47 17.26 30.59 336
2023-11-02 04:37:18 763 / 1057 Pygmalion 2 SuperCOT2 13B 13B Q5_K_M 75.76 23.82 30.81 217
2023-11-02 03:47:14 460 / 1057 Emerhyst 13B 13B Q5_K_M 78.44 25.19 25.58 404
2023-11-02 02:09:07 552 / 1057 ReMM Lion 13B 13B Q5_K_M 76.02 25.06 27.85 363
2023-11-02 01:20:55 750 / 1057 Holomax 13B 13B Q5_K_M 65.03 33.91 25.14 383
2023-11-02 00:33:38 443 / 1057 ReMM SLERP 13B 13B Q5_K_M 77.75 24.72 28.95 385
2023-11-01 23:44:54 448 / 1057 Huginn v1.2 13B 13B Q5_K_M 77.60 24.73 28.95 385
2023-11-01 22:55:57 474 / 1057 UndiMix v4 13B 13B Q5_K_M 79.02 22.78 32.24 332
2023-11-01 22:05:11 587 / 1057 Spicyboros 2.2 13B 13B Q4_K_M 70.58 30.23 28.50 389
2023-11-01 21:13:21 335 / 1057 MLewd v2 13B 13B Q5_K_M 77.99 23.34 31.81 395
2023-11-01 20:17:43 325 / 1057 Stheno Inverted 1.2 13B 13B Q5_K_M 76.95 19.97 30.98 418
2023-11-01 19:30:06 538 / 1057 MLewd V2-1 050 13B 13B Q4_K_S 74.13 26.72 28.69 381
2023-11-01 18:39:30 442 / 1057 ReMM 13B 13B Q5_K_M 74.55 22.36 29.07 416
2023-11-01 17:53:13 901 / 1057 Skywork Base 13B 13B Q5_K_M 65.81 36.98 21.10 286
2023-11-01 16:37:00 599 / 1057 Airoboros 2.2 13B 13B Q5_K_M 70.45 32.18 28.91 378
2023-11-01 15:53:00 779 / 1057 Thespis V0.3 13B 13B Q5_K_M 67.59 34.18 28.43 312
2023-11-01 15:10:05 824 / 1057 Thespis V0.4 13B 13B Q5_K_M 69.86 32.36 27.96 264
2023-11-01 14:02:36 717 / 1057 Thespis V0.5 13B 13B Q5_K_M 72.61 29.21 30.23 276
2023-11-01 12:57:24 752 / 1057 LLaMA 2 Chat 13B 13B Q5_K_M 74.01 19.49 29.62 250
2023-11-01 12:33:36 832 / 1057 LLaMA 2 Chat 7B 7B Q5_K_M 74.44 17.65 28.89 203
2023-11-01 12:04:24 571 / 1057 ReMM v2 Variant 13B 13B Q5_K_M 78.05 24.42 30.61 304
2023-11-01 11:58:32 902 / 1057 LLaMA 2 7B 7B Q5_K_M 60.86 34.84 24.56 302
2023-11-01 11:13:53 715 / 1057 Teknium OpenHermes 13B 13B Q5_K_S 71.81 28.63 31.34 275
2023-11-01 10:28:41 559 / 1057 Airoboros L2 2.2.1 13B 13B Q5_K_M 75.19 25.13 31.09 335
2023-11-01 09:37:54 431 / 1057 UndiMix v3 13B 13B Q5_K_M 78.32 23.34 30.55 368
2023-11-01 08:49:21 447 / 1057 ZettaPi 13B 13B Q5_K_M 78.36 23.99 28.46 382
2023-11-01 08:01:41 370 / 1057 ReMM v2 Kimiko v2 13B 13B Q5_K_M 81.60 21.27 29.65 365
2023-11-01 07:09:53 273 / 1057 Unholy v1 12L 13B 13B Q5_K_M 82.39 21.28 31.21 385
2023-11-01 06:30:20 772 / 1057 Pygmaltion 2 SuperCOT weighted 13B 13B Q5_K_M 70.92 28.74 29.29 275
2023-11-01 05:44:58 521 / 1057 Magpie 13B 13B Q5_K_M 78.02 24.91 29.06 350
2023-11-01 04:56:45 440 / 1057 Unholy v1 10L 13B 13B Q5_K_M 80.59 22.83 29.19 355
2023-11-01 03:28:30 414 / 1057 MLewd Chat 13B 13B Q5_K_M 83.69 19.33 28.88 336
2023-11-01 02:37:51 332 / 1057 MLewd V2-1 13B 13B Q5_K_M 76.63 24.95 30.48 422
2023-11-01 01:40:27 324 / 1057 Stheno 1.3 13B 13B Q5_K_M 72.94 23.31 31.12 457
2023-11-01 00:48:05 347 / 1057 BerrySauce 13B 13B Q5_K_M 77.09 23.27 32.42 394
2023-11-01 00:00:28 274 / 1057 MLewdBoros SuperCOT 13B 13B Q5_K_M 82.63 18.70 32.96 366
2023-10-31 23:13:49 398 / 1057 MythoMax Kimiko V2 13B 13B Q5_K_M 79.53 22.63 28.94 381
2023-10-31 22:14:39 535 / 1057 ReMM v2.1 13B 13B Q5_K_M 77.29 24.90 31.89 322
2023-10-31 21:11:05 544 / 1057 ReMM 0.65 SLERP 13B 13B Q5_K_M 76.25 26.64 30.18 342
2023-10-31 19:58:53 435 / 1057 MLewd v2-2 13B 13B Q5_K_M 76.26 24.78 31.85 376
2023-10-31 18:45:29 396 / 1057 OpenRP 13B 13B Q5_K_M 77.04 26.78 28.42 411
2023-10-31 17:46:59 495 / 1057 ReMM v2.2 13B 13B Q5_K_M 79.63 22.55 31.11 327
2023-10-31 16:58:16 328 / 1057 Athena v2 13B 13B Q5_K_M 79.15 23.80 31.10 392
2023-10-31 16:07:32 570 / 1057 Airoboros Creative lmoe 13B 13B Q5_K_M 71.22 27.86 29.61 382
2023-10-31 15:18:11 457 / 1057 MLewd V2-1 015 13B 13B Q4_K_S 75.96 24.22 30.13 387
2023-10-31 14:32:54 554 / 1057 MythoMakiseMerged 13B 13B Q5_K_M 77.02 25.46 27.77 351
2023-10-31 13:44:55 386 / 1057 AppleSauce 13B 13B Q5_K_M 76.47 24.06 32.42 383
2023-10-31 12:58:01 476 / 1057 MythoMix 13B 13B Q5_K_M 76.34 26.61 29.51 384
2023-10-31 12:06:41 368 / 1057 Amethyst Mistral 13B 13B Q4_K_S 79.25 24.05 26.53 419
2023-10-31 11:19:01 376 / 1057 ReMM v2 13B 13B Q5_K_M 78.69 24.31 31.74 372
2023-10-31 10:19:31 314 / 1057 Amethyst 13B 13B Q5_K_M 80.06 23.47 26.90 430
2023-10-31 09:31:16 547 / 1057 Slerpeno 13B 13B Q5_K_M 74.74 25.34 32.92 330
2023-10-31 08:39:54 343 / 1057 ReMM Mistral 13B 13B Q5_K_M 80.58 21.97 28.63 396
2023-10-31 07:59:54 700 / 1057 Pygmalion 2 SuperCOT 13B 13B Q5_K_M 77.70 25.48 28.03 255
2023-10-31 07:12:18 568 / 1057 Airoboros 2.1 13B 13B Q5_K_M 71.16 25.04 28.94 391
2023-10-31 06:19:54 367 / 1057 MLewdBoros 13B 13B Q5_K_M 75.78 26.13 31.52 407
2023-10-31 06:14:17 860 / 1057 Mistral Pygmalion 7B 7B Q5_K_M 64.50 31.60 26.55 297
2023-10-31 05:22:27 548 / 1057 Athena v1 13B 13B Q5_K_M 74.58 24.06 30.74 352
2023-10-31 04:34:39 481 / 1057 MLewdBoros LRPSGPT 2Char 13B 13B Q5_K_M 76.78 25.79 28.83 382
2023-10-31 03:15:37 516 / 1057 Lewd Sydney 20B 20B Q4_K_S 82.58 14.56 27.49 320
2023-10-31 03:09:25 918 / 1057 LLaMA-2 Galleon 7B 7B Q5_K_M 65.46 34.32 25.47 215
2023-10-31 03:01:01 809 / 1057 LLaMA-2 Silverlin. Verilog 7B 7B Q4_K_M 77.03 10.82 29.56 186
2023-10-31 02:53:27 987 / 1057 Vicuna CoT 7B 7B Q5_K_M 56.57 40.24 22.84 169
2023-10-31 02:39:16 964 / 1057 Chinese LLaMA-2 7B 7B Q5_K 59.02 38.46 19.49 216
2023-10-31 02:30:08 969 / 1057 ALMA Pretrain 7B 7B Q5_K_M 57.56 39.39 22.48 199
2023-10-31 02:22:30 958 / 1057 WizardLM Uncensored 7B 7B Q5_K_M 55.70 38.32 32.57 142
2023-10-31 02:14:10 864 / 1057 Airoboros GPT4 m2.0 LLaMA-2 7B 7B Q5_K_M 69.69 10.11 30.00 212
2023-10-31 02:05:30 799 / 1057 Vicuna v1.5 16K 7B 7B Q5_K_M 71.41 19.70 31.35 234
2023-10-31 01:56:19 851 / 1057 Leo Hessianai Chat 7B 7B Q5_K_M 67.73 25.83 29.42 244
2023-10-31 00:27:26 43 / 1057 U Amethyst 20B 20B Q5_K_M 88.86 9.53 30.95 455
2023-10-30 23:41:45 486 / 1057 Mistral Phibrarian 32K 7B 7B Q5_K_M 83.54 20.16 29.50 307
2023-10-30 23:32:08 751 / 1057 OpenBuddy Mistral v13 7B 7B Q5_K_M 72.53 31.12 31.32 249
2023-10-30 23:22:02 604 / 1057 AshhLimaRP Mistral 7B 7B Q5_K_M 74.07 30.51 24.68 380
2023-10-30 22:58:01 614 / 1057 MistRP Airoboros 7B 7B Q5_K_M 80.48 23.74 30.61 254
2023-10-30 22:47:50 323 / 1057 Mistral Dolphin 2.1 LIMA0.5 7B 7B Q5_K_M 85.34 16.69 28.02 362
2023-10-30 22:09:54 437 / 1057 Echidna V0.3 13B 13B Q5_K_M 78.52 22.93 30.19 368
2023-10-30 21:18:31 413 / 1057 Echidna V0.2 13B 13B Q5_K_M 78.56 23.13 31.22 366
2023-10-30 20:25:58 270 / 1057 Echidna V0.1 13B 13B Q5_K_M 80.41 22.01 31.80 400
2023-10-30 18:56:51 134 / 1057 Nethena 20B 20B Q5_K_M 86.35 13.27 32.60 400
2023-10-30 18:06:29 388 / 1057 Mistral AirOmniMix 11B 11B Q6_K 83.39 19.15 29.89 337
2023-10-30 17:50:24 566 / 1057 Mistral SynthIAirOmniMix 11B 11B Q5_K_M 79.14 24.93 29.18 310
2023-10-30 16:59:59 268 / 1057 Nethena 13B 13B Q5_K_M 80.40 21.70 31.44 404
2023-10-30 15:01:17 498 / 1057 Xwin LM V0.2 13B 13B Q5_K_M 79.27 22.75 28.46 355
2023-10-30 14:21:26 503 / 1057 Airoboros M 3.1.2 7B 7B Q5_K_M 84.02 18.17 32.09 270
2023-10-30 14:12:33 664 / 1057 Arithmo Mistral 7B 7B Q5_K_M 77.02 25.65 29.47 271
2023-10-30 13:55:06 280 / 1057 HornyEchidna V0.1 13B 13B Q5_K_M 80.48 22.67 30.74 405
2023-10-30 13:41:19 393 / 1057 MistralLite 7B 7B Q5_K_M 82.20 19.94 28.93 356
2023-10-30 13:23:54 438 / 1057 OpenHermes 2 Mistral 7B 7B Q5_K_M 84.16 18.97 30.08 312
2023-10-30 13:07:14 669 / 1057 Thespurral V1 13B 13B Q5_K_M 69.55 31.87 30.73 332
2023-10-30 12:45:53 647 / 1057 Augmental 13B 13B Q5_K_M 71.20 30.44 26.50 368
2023-10-30 12:32:03 193 / 1057 Zephyr Alpha 7B 7B Q5_K_M 87.50 11.49 33.03 351
2023-10-30 12:22:21 317 / 1057 Zephyr Beta 7B 7B Q5_K_M 85.83 7.60 31.92 323
2023-10-30 12:14:40 966 / 1057 Mamba GPT v4 3B 3B Q5_1 49.43 21.33 23.27 276
2023-10-30 12:05:59 849 / 1057 Guanaco Uncensored 7B 7B Q5_K_M 63.16 26.56 28.64 299
2023-10-30 11:57:19 831 / 1057 MedLLaMA-2 Chat 7B 7B Q5_K_S 69.89 20.12 26.49 273
2023-10-30 11:48:16 947 / 1057 Chinese Alpaca 2 7B 7B Q5_K_S 59.04 36.11 27.17 182
2023-10-30 11:40:10 981 / 1057 OpenLLaMA 7B 7B Q5_K_M 56.29 38.87 21.05 196
2023-10-30 11:30:59 961 / 1057 LLaMA-2 32K 7B 7B Q5_K_M 61.02 35.95 17.02 229
2023-10-30 11:23:25 984 / 1057 Deacon 3B 3B Q5_0 54.24 41.52 21.83 208
2023-10-30 11:14:52 954 / 1057 Nous Yarn 64K 7B 7B Q5_K_M 55.98 41.04 21.21 255
2023-10-30 11:06:01 956 / 1057 CodeLLaMA 7B 7B Q5_K_M 57.78 38.41 21.41 229
2023-10-30 10:56:35 744 / 1057 StableBeluga 7B 7B Q5_K_M 73.27 21.61 26.66 291
2023-10-30 10:48:30 909 / 1057 ELYZA Jp LLaMA-2 Instruct 7B 7B Q5_K_M 69.42 22.52 29.17 164
2023-10-30 10:37:06 967 / 1057 OpenLLaMA v2 7B 7B Q5_K_M 48.24 13.90 21.86 301
2023-10-30 10:26:14 501 / 1057 Tulpar Limarp 7B 7B Q5_K_M 78.48 20.81 28.28 364
2023-10-30 10:16:02 906 / 1057 Medusa 1.3 7B 7B Q5_K_M 62.86 35.50 22.66 296
2023-10-30 10:04:14 934 / 1057 ELYZA Jp LLaMA-2 7B 7B Q5_K_M 62.34 35.02 28.02 174
2023-10-30 09:54:32 972 / 1057 Nous Yarn 128K 7B 7B Q5_K_M 54.82 41.66 20.88 239
2023-10-30 09:45:31 870 / 1057 Pygmalion 2 7B 7B Q5_K_M 64.76 30.84 27.18 285
2023-10-30 09:36:53 776 / 1057 Airoboros GPT4 2.0 LLaMA-2 7B 7B Q5_K_M 73.66 23.03 31.95 220
2023-10-30 09:27:09 898 / 1057 LLaMA-2 Mistral 7B 7B Q5_K_M 60.73 34.65 25.38 301
2023-10-30 09:16:08 930 / 1057 LLaMA-2 Instruct 32K 7B 7B Q5_K_M 60.81 30.63 20.81 275
2023-10-30 09:04:20 873 / 1057 Kimiko 7B 7B Q5_K_M 60.79 33.12 24.62 347
2023-10-30 08:55:27 612 / 1057 LLaMA-2 LoRA Assemble 7B 7B Q5_K_M 77.82 18.85 30.07 287
2023-10-30 08:46:26 826 / 1057 Luna AI LLaMA-2 Uncensored 7B 7B Q5_K_M 67.13 21.03 32.85 245
2023-10-30 08:37:25 878 / 1057 MedLLama 7B 7B Q5_K_M 70.60 21.29 27.18 219
2023-10-30 08:28:01 845 / 1057 Xwin LM V0.1 7B 7B Q5_K_M 65.09 16.21 35.85 214
2023-10-30 08:19:09 1035 / 1057 PY007 TinyLLaMA Chat v0.2 1B 1B Q8_0 53.84 28.92 0.20 3
2023-10-30 08:05:37 1025 / 1057 WizardLM 7B 7B Q5_K_M 49.35 42.52 3.74 245
2023-10-30 07:57:22 1011 / 1057 Open Cabrita 3B 3B Q5_1 53.59 40.13 17.36 191
2023-10-30 07:50:17 822 / 1057 Vicuna v1.5 7B 7B Q5_K_M 72.72 25.31 29.03 226
2023-10-30 07:43:51 1024 / 1057 Based 7B 7B Q5_K_M 64.80 32.00 6.91 79
2023-10-30 07:36:10 1016 / 1057 Pandalyst V1.1 7B 7B Q5_K_M 60.35 37.77 11.63 158
2023-10-30 07:21:26 989 / 1057 LLaMA-2 KO Chat 7B 7B Q5_1 57.29 31.69 18.75 195
2023-10-30 07:10:30 1009 / 1057 Gorilla 7B 7B Q5_K_M 60.02 35.94 10.38 203
2023-10-30 07:02:01 998 / 1057 CodeLLaMA Python 7B 7B Q5_K_M 56.54 39.21 21.24 168
2023-10-30 06:52:51 949 / 1057 CodeLLaMA Instruct 7B 7B Q5_K_M 62.18 35.88 19.39 223
2023-10-29 23:51:57 971 / 1057 WizardCoder Python V1.0 7B 7B Q5_K_M 57.26 40.50 18.82 235
2023-10-29 23:41:41 905 / 1057 Tulu 7B 7B Q5_K_M 75.18 26.68 21.44 185
2023-10-29 23:28:00 935 / 1057 MAmmoTH 7B 7B Q5_K_M 59.44 35.14 25.42 227
2023-10-29 23:20:13 1006 / 1057 OpenLLaMA v2 3B 3B Q5_0 48.65 20.64 20.41 233
2023-10-29 23:15:13 990 / 1057 OpenLLaMA 3B 3B Q5_1 53.17 39.23 20.26 222
2023-10-29 23:09:48 946 / 1057 Marx V2 3B 3B Q4_1 50.47 21.65 22.92 313
2023-10-29 23:02:55 862 / 1057 Saiga 2 7B 7B Q5_K 64.28 31.27 28.78 278
2023-10-29 22:53:30 923 / 1057 WizardLM V1.0 Uncensored 7B 7B Q5_K_M 61.44 37.83 24.20 259
2023-10-29 22:45:10 980 / 1057 Guanaco 7B 7B Q5_K_M 56.59 40.54 22.32 188
2023-10-29 22:36:07 850 / 1057 Airoboros L2 2.2.1 7B 7B Q5_K_M 65.94 27.67 26.62 290
2023-10-29 22:28:22 926 / 1057 Ganchengguang Yoko Japanse v0 7B 7B Q5_K_S 61.93 36.02 26.79 215
2023-10-29 22:19:06 742 / 1057 Spicyboros 2.2 7B 7B Q5_K_M 66.38 29.22 31.94 311
2023-10-29 22:10:27 821 / 1057 Befenghuang Vigogne 2 Chat 7B 7B Q5_K_S 69.80 27.46 26.82 276
2023-10-29 22:01:29 817 / 1057 LlongOrca 16K 7B 7B Q5_K_M 68.52 30.00 25.52 302
2023-10-29 21:52:34 810 / 1057 Airoboros 2.2 7B 7B Q5_K_M 67.10 30.64 29.55 284
2023-10-29 21:42:24 921 / 1057 Frank Uncensored 7B 7B Q5_K_M 61.36 38.16 28.91 219
2023-10-29 21:33:20 899 / 1057 LLaMA-2 PeanutButter v19 R8 7B 7B Q5_K_M 61.12 34.54 25.67 294
2023-10-29 21:24:27 639 / 1057 Marcoroni 7B 7B Q5_K_M 75.69 19.91 29.34 301
2023-10-29 21:15:51 928 / 1057 Wizard Vicuna Uncensored 7B 7B Q5_K_M 61.50 38.55 24.81 235
2023-10-29 21:03:51 855 / 1057 Tsukasa Limarp 7B 7B Q5_K_M 65.85 37.03 21.52 337
2023-10-29 20:53:57 797 / 1057 Airoboros 2.1 7B 7B Q5_K_M 63.29 28.36 28.25 346
2023-10-29 20:44:49 790 / 1057 LosslessMegaCoder Mini 7B 7B Q5_K_M 69.96 24.54 30.37 263
2023-10-29 20:35:52 891 / 1057 Samantha Mistral Instruct 7B 7B Q5_K_M 61.82 29.72 29.73 262
2023-10-29 20:26:30 840 / 1057 Airoboros GPT4 1.4.1 7B 7B Q5_K_M 63.90 28.36 31.73 268
2023-10-29 20:17:14 894 / 1057 LLaMA-2 Coder 7B 7B Q5_K_M 61.96 28.48 27.01 279
2023-10-29 20:08:32 908 / 1057 Typly Pigeon 7B 7B Q4_K_M 61.85 34.36 24.14 288
2023-10-29 20:00:07 735 / 1057 Medusa 1.1 7B 7B Q5_K_M 71.06 27.78 29.98 284
2023-10-29 19:50:12 598 / 1057 AstraMix 7B 7B Q5_K_M 72.52 26.55 28.74 359
2023-10-29 19:40:26 798 / 1057 Zarablend MX 7B 7B Q5_K_M 65.60 12.15 29.20 313
2023-10-29 19:30:36 811 / 1057 Kuchiki 1.1 7B 7B Q5_K_M 62.83 19.79 29.69 325
2023-10-29 19:21:39 863 / 1057 Krakowiak 7B 7B Q4_K_M 63.13 27.10 26.07 315
2023-10-29 19:10:46 739 / 1057 Hermes LimaRP 7B 7B Q5_K_M 62.67 29.68 28.32 383
2023-10-29 18:59:57 619 / 1057 Zarafusionex 1.1 7B 7B Q5_K_M 71.08 21.89 28.61 365
2023-10-29 18:49:56 813 / 1057 Mistral Instruct v0.1 7B 7B Q5_K_M 67.07 22.55 29.81 279
2023-10-29 18:40:11 693 / 1057 Kimiko Mistral 7B 7B Q5_K_M 74.18 30.50 25.68 317
2023-10-29 18:28:50 718 / 1057 Zarablend 1.1 7B 7B Q5_K_M 65.62 20.67 33.09 319
2023-10-29 18:13:20 816 / 1057 MistRP v1.1 7B 7B Q8_0 70.37 23.86 26.05 279
2023-10-29 18:02:46 723 / 1057 Zarablend 7B 7B Q5_K_M 64.37 17.50 30.72 352
2023-10-29 17:52:30 706 / 1057 Zarafusionex 1.2 7B 7B Q5_K_M 70.53 21.83 24.82 355
2023-10-29 17:40:30 427 / 1057 Zaraxls 7B 7B Q5_K_M 74.56 21.69 30.29 410
2023-10-29 17:29:44 724 / 1057 PetrolLM 7B 7B Q5_K_M 74.81 28.25 23.71 313
2023-10-29 17:18:30 703 / 1057 Kuchiki 7B 7B Q5_K_M 64.09 19.06 30.90 364
2023-10-29 17:08:42 701 / 1057 Mistral v0.1 7B 7B Q5_K_M 72.67 31.59 28.81 298
2023-10-29 16:59:56 747 / 1057 Samantha Mistral 7B 7B Q5_K_M 76.16 25.09 27.49 251
2023-10-29 16:49:05 475 / 1057 Synthia v1.3 7B 7B Q5_K_M 78.71 24.42 32.46 333
2023-10-29 16:38:19 525 / 1057 Mistral RP 0.1 7B 7B Q5_K_M 77.86 25.76 29.05 349
2023-10-29 16:26:05 572 / 1057 Mistral ClaudeLimaRP v3 7B 7B Q5_K_M 73.78 29.50 27.59 375
2023-10-29 16:17:05 760 / 1057 Mistral Claude Chat 7B 7B Q5_K_M 74.83 29.58 30.14 233